อาทิตย์ที่ 13 มิ.ย. 2021
สัมมนาออนไลน์ : การสื่อสารแบบภาวะผู้นำในการจัดการภาวะวิกฤต

สัมมนาออนไลน์ : การสื่อสารแบบภาวะผู้นำในการจัดการภาวะวิกฤต

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมการเปลี่ยนแปลงกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกและทางธุรกิจ ได้ก่อให้เกิดความหลากหลายเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภคก็ตาม นำมาซึ่งผลประโยชน์ที่แตกต่างกันในการติดต่อดำเนินธุรกิจ และบ่อยครั้งก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้อยู่เสมอ ความขัดแย้งต่างๆ เหล่านี้ได้พัฒนากลายเป็นประเด็นปัญหา (Issues) และลุกลามจนทำให้เกิดภาวะวิกฤต (Crisis) ในที่สุด

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

เข้าใจหลักการและแนวคิดเรื่องการสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ ขั้นตอนวิธีการการวางแผนการสื่อสาร รวมถึงการใช้กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการจัดการในภาวะวิกฤตอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤติทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09:00-12:00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

      1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

      2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

Topics

      1. ที่มาและความสำคัญของภาวะวิกฤตกับองค์กร

      2. ภาวะผู้นำกับกระบวนการประสิทธิภาพของการสื่อสาร

      3. เจาะลึกแนวทางวิเคราะห์จิตสำนึกการสื่อสารระหว่างบุคคล (Transactional Analysis : TA)

      4. เจาะลึกขั้นตอนการจัดการภาวะวิกฤตในเชิงรุก

      5. การวางแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตแบบบูรณาการทั้งระบบ

      6. เทคนิคการสื่อสารให้ชัดเจนแบบบูรณาการในภาวะวิกฤต

      7. เทคนิคการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตแบบเข้าถึงทันเวลา

      8. กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตอย่างเป็นลำดับ

      9. Workshop : ถอดแบบการจัดการภาวะวิกฤติไต้หวันโมเดล (กรณีศึกษา)

ผู้เข้าฝึกอบรม เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับในองค์กร

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

กำหนดการ วันพุธที่ 22 เมษายน 2563


สถานที่ ZOOM Online Meeting


ราคา 1,500 บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 22 เม.ย. 2020 09:00 - 12:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2004-0042
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 199
 • หมวดหมู่: หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha