อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
สัมมนาออนไลน์ : การพัฒนาทักษะการทำงานและบริหารงานสำหรับผู้นำ

สัมมนาออนไลน์ : การพัฒนาทักษะการทำงานและบริหารงานสำหรับผู้นำ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม หลักการและเหตุผล (Introduction)

      องค์กรที่ประสบผลสำเร็จได้ล้วนเกิดจาก Key Man หรือคนที่เป็นหัวหน้างานในการบริหารงานที่ต้องอาศัยความรู้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการบริหารคน แต่การเป็นหัวหน้างานนั้นย่อมไม่มีใคร Perfect หากปราศจากการรู้จักตนเอง โดยต้องรู้ใช้ความรู้ทักษะการทำงานต่างๆ เช่น การประชุมงาน การบริหารจัดการคนให้คนทำงาน ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน จัดคนให้เหมาะกับโครงสร้างองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการทำงานเป็นทีมด้วยความสามัคคี สามารถวางแผนแก้ไขงานเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เพื่อช่วยให้ทีมงานเดินไปสู่เป้าหมายด้วยการสร้างผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objective)

      1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถชี้แจงหัวข้อในการประชุมอีกทั้งสามารถเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นได้ เพื่อนำประเด็นที่สำคัญไปบริหารคน และบริหารงาน

      2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์การจัดการบุคลากรและโครงสร้างองค์กรได้

      3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม ทำให้ทีมสำเร็จงานที่ได้รับมอบหมาย

      4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการอบรม ชี้นำบุคลากรในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานในการทำงานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) หัวหน้างานระดับกลาง และผู้ที่สนใจ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

      1. ภาพรวมแนวคิด และบทบาทของผู้นำ

      2. ลักษณะของผู้นำ 4 ประเภท

      3. ระบบความคิดของผู้นำยุคใหม่ Digital Disruption

      4. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership)

      5. การสร้างผู้นำ 4 เก่ง

      6. ผู้นำกับการประชุมงานเพื่อติดตามงาน

      7. การวิเคราะห์คน 4 ประเภท เพื่อสร้างแนวทางการบริหารคน บริหารงาน

      8. ผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

      9. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเป็นทีม

    10. การตั้งเป้าหมายของทีม และการบริหารทีม

    11. การพัฒนาความรู้สู่ทีมงานเชิงประจักษ์

    12. เทคนิคการจัดการแก้ปัญหาหน้างานอย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างความเข้าใจให้ทีมงานแก้ไขปัญหางานได้เบื้องต้น ด้วยการมอบอำนาจการคิดและตัดสินใจ

    13. การติดตามประเมินผลและบริหารงานด้วย Follow Model

    12. สรุป/ถาม-ตอบ

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

      1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

      2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

      3. หลังจบการอบรมครบ 6 ชั่วโมง (09.00-16.00 น.) จะจัดส่ง Certificate ให้ทาง EMS

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ราคาท่านละ 2,500 บาท

ลงทะเบียน 2 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 2,000 บาท


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 24 เม.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha