หลักสูตร Planning & Organizing

รายละเอียด หลักสูตร Planning & Organizing

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมPlanning & Organizing

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

1 มิถุนายน 2563

9.00 – 16.00

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

     ในปัจจุบัน ทุกชีวิตอยู่ในภาวะความเร่งรีบ งานมากขึ้นภายในกรอบของวันเวลาทำงานที่เท่าเดิม ทุกธุรกิจทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้พนักงานแต่ละคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน ลดค่าใช้จ่าย และ ลดพื้นที่สำนักงานลง ดังนั้น การพัฒนาความคิดและการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากต่อผลงาน ต่อความสำเร็จของเป้าหมายที่ได้วางไว้ รวมถึงมีผลต่อความสุขในชีวิตการทำงานด้วย

       หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน และผู้บริหาร ได้เรียนรู้ การพัฒนาความคิดและการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังได้เรียนรู้เรื่องการทำ Planning & Organizing โดยเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมระดมสมองพัฒนาความคิดและการวางแผนงาน การพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของตน รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการพัฒนาความคิดและการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติฝึกฝนการวางแผนอย่างเป็นระบบ

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เรื่องการพัฒนาความคิดและการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1 : กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการทำ Planning & Organizing

1. เทคนิคและวิธีการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ

      - การพัฒนาความคิดเพื่อวางแผนงานอย่างเป็นระบบ

2. กิจกรรม Workshop : การพัฒนากระบวนความคิดเพื่อวางแผนอย่างเป็นระบบ

3. ความคิดอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อการวางแผนอย่างเป็นระบบ

      - ความคิดเชิงกลยุทธ์

      - ความคิดสร้างสรรค์

Module 2 : การทำ Planning & Organizing

4. ประเภทของแผน

5. การกำหนดงานหลักและงานรอง ในแผน

      - การจัดลำดับความสำคัญของงาน โดยกำหนดเกณฑ์ที่จำเป็น

      - การกำหนดเป้าหมายของงาน

6. วิธีและเทคนิคในการวางแผนอย่างเป็นระบบ

7. การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อประกอบการวางแผน

8. กิจกรรม Workshop : การวางแผนอย่างเป็นระบบ

9. การทำ Organizing เพื่อให้สอดประสานกับแผนที่วางไว้

      - การจัดสรรคน

      - การจัดสรรเวลา

      - การจัดสรรวัสดุ/อุปกรณ์

      - การจัดสรรงบประมาณ

10. กิจกรรม Workshop: การทำ Organizing

11. แนวทางและกลยุทธ์เพื่อนำแผนไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติ

      - ทบทวน ติดตามและประเมินผลของแผน

      - การปรับปรุงและพัฒนาแผน

12. ถาม – ตอบ


ข้อมูลอื่นๆรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

"บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"

โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702

เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com

อีเมล์ : dsmarttraining@gmail.com

เฟสบุ๊คแฟนเพจ : www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนาBy DSmart Trainingตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 1 มิ.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ / บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณป๊อบ
  • เบอร์มือถือ: 086 336-2702
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: dsmarttraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://www.dsmarttraining.com/
  • LINE Id: -