อาทิตย์ที่ 13 มิ.ย. 2021
สัมมนาออนไลน์ : การคิดเชิงกลยุทธ์

สัมมนาออนไลน์ : การคิดเชิงกลยุทธ์

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมการคิดเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการคิดแบบมีขั้นมีตอนยิ่งในยุค Disruption ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและการแข่งขันเพื่อให้องค์กรนั้นอยู่รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หากฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน ไม่มีวิธีการรับมือหรือการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีก็ยากที่ทำให้องค์กรนั้นพัฒนาให้เหนือคู่แข่งขันได้ ผู้นำมีความจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนทัศน์ในการคิดเพื่อสร้างระบบการบริหารที่เหมาะสมสามารถหาวิธีการมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์และตอบสนององค์กรได้เป็นอย่างดี

         การคิดเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC THINKING) เน้นการทำกิจกรรมและสร้างกระบวนการคิดเพื่อนำกระวนการคิดสร้างกลยุทธ์และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิผลได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ (Objective )

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการคิดประเภทต่างๆ

2. เพื่อเสริมสร้างการนำเครื่องมือและเทคนิคของแต่ละเครื่องมือมาใช้งานในกิจกรรมการพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) หัวหน้างาน ผู้จัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1. ความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

2. กระบวนทัศน์ในการคิด (Thinking paradigm)

3. Workshop 1 กิจกรรมการสร้างกระบวนทัศในการคิด

4. กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารกลยุทธ์ (Strategic Management : Key Success Factors)

5. หลุมพรางของความคิด (Box Thinking)

6. การคิดในแบบระบบมีชีวิต (Organic Thinking System)

7. Workshop 2 กิจกรรรมการคิดแบบ Organic Thinking System

8. เส้นทางในการพัฒนาระบบคิดแบบมีชีวิต ( Organic Thinking Way)

9. เทคนิคการพัฒนาความคิดให้พ้นจากกับดักความคิด (Out of the box thinking)

10. การบริหารเวลาแบบขงเบ้ง (Time Management) กรวด ก้อนหิน เม็ดทราย น้ำ

11. Workshop 3 กิจกรรมการบริหารกลยุทธ์โดยการบริหารเวลา

12. ทฤษฎีเกมกับการพัฒนาศักยภาพสำหรับการคิดเชิงกลยุทธ์

13. Workshop 4 กิจกรรมการใช้ทฤษฎีเกมมาปรับในในการบริหารงาน

14. สรุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

      1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

      2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

      3. หลังจบการอบรมครบ 6 ชั่วโมง (09.00-16.00 น.) จะจัดส่ง Certificate ให้ทาง EMS

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ราคาท่านละ 2,500 บาท

ลงทะเบียน 2 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 2,000 บาท


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 2 พ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2004-0097
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 233
 • หมวดหมู่: หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ