อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
สัมมนา Online : การพัฒนาตนเองและทีมงาน หลังโควิด-19

สัมมนา Online : การพัฒนาตนเองและทีมงาน หลังโควิด-19

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสิ่งที่ทำให้องค์กรเป็นไปตามเป้าหมายและประสบความสำเร็จนั้น ปัจจัยหนึ่งของธุรกิจคือ “บุคลากร” ในองค์กรและยิ่งตอนนี้หลังโควิด-19 มีหลายสิ่งที่ต้องพัฒนา และการวางเป้าหมายในการทำงาน การเปลี่ยนแปลงในการทำงานในแบบ New Normal การมีทัศนคติเชิงบวก การมี Mindset ที่ดี การเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทัศนคติในการทำงานและมีความสุขกับการทำงานในยุคนี้ รับรู้และเข้าใจในเป้าหมาย นโยบายขององค์กร และมุ่งสู่การปฏิบัติและพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันขององค์กร และพนักงานในองค์กร

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างแนวคิด และแนวทางการสร้างทัศนคติที่ดี ทำอย่างไรให้ HAPPY หลังเหตุการณ์โควิด-19 ในการทำงาน บุคคลรอบข้าง และองค์กร

2. เพื่อสร้างการตระหนักในบทบาทหน้าที่แห่งความรับผิดชอบในการทำงานในรูปแบบ New Normal และการทำงานเป็นทีมและประสบผลสำเร็จ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการปรับเปลี่ยน และพัฒนาการทำงานของตนเองและทีมงาน

หัวข้ออบรม :

1. เรียนรู้วงจรพฤติกรรม เพื่อการปรับความคิด ความเชื่อ เพื่อสร้างพลังในการทำงาน

2. เรียนรู้การพัฒนาการทำงานในองค์กรรูปแบบ New Normal ตามเป้าหมายด้วย 4 เก่ง เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งพัฒนา (Reskill & UpSkill)

3. เรียนรู้การตระหนักในบทบาทหน้าที่แห่งความรับผิดชอบในการทำงานกับองค์กร

4. เรียนรู้การตั้งเป้าหมาย การจัดลำดับสำคัญในการการทำงาน เพื่อให้ได้งานตามเป้าหมาย

5. เรียนรู้เข้าใจคำว่า ทำอย่างไรให้ HAPPY การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล หน่วยงาน ในการอยู่ร่วมกัน

6. เรียนรู้วิธีสร้างสุขและสนุกกับงาน ด้วยหลัก “อย่า” และเพื่อสร้างคุณค่าที่ดีในการทำงานร่วมกัน

7. เรียนรู้ลักษณะของทีมงานที่นำไปสู่ความเป็นเจ้าของ

8. เรียนรู้วิธีขจัดความเครียดในการทำงานด้วยความคิดเชิงบวก และการสร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นทีม (Team Work)

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในองค์กร หัวหน้างาน

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 12.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

กำหนดการ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563

  สถานที่ Zoom Online Meeting

  ราคา 1,500 บาท

 • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 17 มิ.ย. 2020 09:00 - 12:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ