อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
สัมมนา Online : การบริหารงานเชิงกลยุทธ์แบบพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ

สัมมนา Online : การบริหารงานเชิงกลยุทธ์แบบพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมที่มาของหลักสูตร

เป็นความจริงที่ผู้บริหารที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพ เป็นที่น่าเชื่อถือ และศรัทธาต่อคนในองค์กร หรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้ แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ก็คือ การบริหารงานในเชิงกลยุทธ์แบบมีวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานภายใต้พลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงรอบด้านทั้งในยุคเศรษฐกิจถดถอย และยุค 4.0 ทักษะระดับสูงในการบริหารลงถึงระดับเชิงกลยุทธ์เป็นทักษะที่ค่อนข้างยาก จะต้องผ่านการฝึกฝนจนทำให้เกิดประสบการณ์ ซึ่งจะต้องมีวิสัยทัศน์มองในภาพรวมสามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ในภาพรวมระดับองค์กรไปจนถึงระดับปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ได้ หาเทคนิค วิธีการ และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และเกิดผล ประกอบกับมีมุมมองต่อแนวคิดการบริหารงานที่หลากหลาย มีความเข้าใจถึงโลกทัศน์ของความคิด แต่ละวิธีการเป็นอย่างดี ทำให้เห็นถึงความแตกต่างที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00-16:00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

หัวข้อบรรยาย

1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการจัดการ / การบริหาร ที่จำเป็นต้องรู้ มี และเป็น

  (เพื่อเป็นพื้นฐานในการบริหารเชิงกลยุทธ์)

2) วิเคราะห์แนวทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์จาก SWOT Analysis

3) เจาะลึกแนวทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์แบบพลิกวิกฤติเป็นโอกาส

4) วิเคราะห์ระดับของกลยุทธ์ตั้งแต่องค์กรไปจนถึงปฏิบัติการยุค 4.0

      (เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์)

5) วงจรธุรกิจในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารให้ถูกทางและถูกต้อง

  (ถึงแม้อยู่ในยุคเศรษฐกิจถดถอย)

6) กลยุทธ์การขยายวงจรธุรกิจให้ไปในทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Scalloped Pattern)

Workshop : Strategic Management - Case (Crisis to Change)

7) ประเภทของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ว่าจะใช้แนวทางและจะจัดการอย่างไร

8) สรุปทบทวนบริบท และถาม - ตอบ

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการฝ่ายทุกระดับ ที่จะต้องนำไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์และสามารถบริหารงานเชิงกลยุทธ์ได้เพื่อตอบโจทย์พลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภาพรวม

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

กำหนดการ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 17 มิ.ย. 2020 13:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha