อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
สัมมนา Online : การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่

สัมมนา Online : การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมบทนำ

ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มีการกำหนดเกี่ยวกับระบบเอกสารสารสนเทศไว้ในข้อกำหนดที่ 7.5 เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้พิจารณาเอกสารสารสนเทศที่มีความจำเป็นต่อการมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพ โดยพิจารณาขอบเขต และประเภทของกิจกรรมในแต่ละกระบวนการ ความซับซ้อน และความสัมพันธ์ในระหว่างกระบวนการ เพื่อให้มีการสร้างและปรับปรุงเอกสารสารสนเทศที่ทันสมัย ตามข้อกำหนดที่ 7.5.2 ด้วยรูปแบบของเอกสาร ภาษาที่ใช้ การชี้บ่งประเภทและชื่อเอกสาร ชื่อหน่วยงาน หมายเลขอ้างอิง และวันที่ที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงการทบทวนและการอนุมัติ ตามความเหมาะสมและเพียงพอ

นอกจากนี้ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ยังให้ความสำคัญกับการควบคุมเอกสารตามข้อกำหนดที่ 7.5.3 เพื่อให้มั่นใจว่า เอกสารมีความพร้อม และเหมาะสมกับการใช้งานในสถานที่และเวลา เมื่อมีความจำเป็น เอกสารจะได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอจากความสูญเสียการเป็นความลับ จากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือจากการสูญเสียความถูกต้อง ดังนั้นการควบคุมเอกสารสารสนเทศตามระบบ ISO 9001:2015 จึงมีความสำคัญอย่างมาก ในอันที่จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเพื่อให้มั่นใจว่า เอกสารสารสนเทศในระบบจะต้องมีการแจกจ่าย การเข้าถึง การค้นหา และการใช้งานที่เหมาะสม การจัดเก็บ และการถนอมรักษา รวมถึงการที่จะสามารถอ่านออกได้ การควบคุมการเปลี่ยนแปลงเอกสาร การเก็บรักษาและการทิ้งทำลายเอกสาร

ทั้งนี้ระบบการควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 นี้ ยังรวมถึงเอกสารสารสนเทศที่มาจากแหล่งภายนอก ซึ่งองค์กรพิจารณาว่ามีความจำเป็นสำหรับการวางแผนและการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ ก็ต้องได้รับการชี้บ่งและมีการควบคุมตามความเหมาะสมตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เข้าใจการจัดทำ และการปรับปรุงระบบเอกสารสารสนเทศ ตั้งแต่การกำหนดรหัสเอกสาร การกำหนดรูปแบบเอกสาร วิธีกำหนดชื่อและประเภทเอกสารในระบบ วิธีการชี้บ่งความทันสมัย การปรับปรุงแก้ไขเอกสาร

2. เพื่อให้สามารถควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจในความพร้อมและความเพียงพอ เหมาะสมของเอกสารกับการใช้งานในแต่ละกระบวนการ

3. เพื่อให้สามารถทำการแจกจ่าย การเข้าถึง การค้นหา การใช้งาน การเก็บรักษาระบบเอกสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้สามารถทำการควบคุมเอกสารสารสนเทศในระบบตั้งแต่ การออกเอกสารใหม่ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การยกเลิกเอกสาร และการขอทำลายเอกสารในระบบได้อย่างถูกต้อง เพี่อป้องกันมิให้เกิดความสับสนหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการควบคุมเอกสารที่ไม่ดีเพียงพอ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. DCC เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเอกสาร, เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

2. QMR ตัวแทนฝ่ายบริหารมือใหม่ หรือ QMR ที่ต้องการทบทวนเคล็ดลับการควบคุมเอกสารสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ

3. หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้าแผนกของแต่ละหน่วยงาน

4. ผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: หลักการบริหารงานคุณภาพของระบบ ISO 9001:2015

· Timeline ของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

· หลักพื้นฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ Quality Management Principle

· วงจร PDCA กับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

บทที่ 2: ข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015

· บริบทขององค์กร Context of the Organization

· ความเป็นผู้นำ Leadership

· การวางแผน Planning

· การสนับสนุน Support

· การปฏิบัติการ Operation

· การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

· การปรับปรุง Improvement

บทที่ 3: ระบบเอกสารสารสนเทศ Documented Information

· ความสำคัญและความจำเป็นของระบบเอกสารสารสนเทศ

· ประเภทของเอกสารสารสนเทศในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

· หลักการในการกำหนดประเภทเอกสารสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความสับสน

· เทคนิคในการกำหนดรหัสเอกสารสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 4: หลักการจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedure ที่ถูกต้อง

· ระเบียบปฏิบัติงาน Procedure คืออะไร

· องค์ประกอบสำคัญของระเบียบปฏิบัติงาน Procedure ที่ต้องมี

· เทคนิคในการจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedure ที่ถูกต้อง

· เคล็ดลับในการจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedure ที่มีประสิทธิภาพ

· ปัจจัยหลักและประเด็นที่ต้องทบทวน Procedure ก่อนอนุมัติใช้

· Workshop #1: จัดทำ ระเบียบปฏิบัติงานของกระบวนการหลักในองค์กร

บทที่ 5: เทคนิคการจัดทำวิธีปฏิบัติงาน Work Instruction ที่ถูกต้อง

· วิธีปฏิบัติงาน Work Instruction คืออะไร

· องค์ประกอบสำคัญของวิธีปฏิบัติงาน Work Instruction

· เทคนิคในการจัดทำวิธีปฏิบัติงาน Work Instruction ที่ถูกต้อง

· เคล็ดลับในการจัดทำวิธีปฏิบัติงาน Work Instruction ที่มีประสิทธิภาพ

· ปัจจัยหลักและประเด็นที่ต้องทบทวน Work Instruction ก่อนอนุมัติใช้

· Workshop #2: จัดทำ วิธีปฏิบัติงานของกระบวนการหลักในองค์กร

บทที่ 6: เทคนิคการกำหนดแบบฟอร์ม Form ที่ถูกต้องเหมาะสม

· อะไรคือแบบฟอร์มในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

· เทคนิคในการจัดทำและกำหนดแบบฟอร์ม Form ที่ถูกต้องและเหมาะสม

· เคล็ดลับในการเชื่อมโยงแบบฟอร์มกับ Procedure และ Work Instruction

บทที่ 7: เคล็ดลับในการควบคุมเอกสารสารสนเทศ

· เทคนิคในการจัดทำ Master Lists ที่ถูกต้อง

· เทคนิคในการจัดทำบัญชีผู้ครอบครองเอกสาร Holder Lists ที่ดี

· เทคนิคในการ update เอกสารสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

บทที่ 8: เทคนิคการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยกเลิกเอกสารสารสนเทศโดยใช้ใบ DAR

· อะไรคือ ใบ DAR

· เมื่อไหร่ที่ต้องใช้ใบ DAR

· ขั้นตอนการใช้ใบ DAR

· เมื่อออกใบ DAR แล้ว ใครต้องทำอะไรต่อ

· อะไรคือ Outcome ของใบ DAR

บทที่ 9: เทคนิคการกำหนดตารางการควบคุมเอกสารในระบบ ISO 9001:2015

· ตารางการควบคุมเอกสารในระบบ ISO 9001:2015 คืออะไร

· ประโยชน์ที่ต้องมีการจัดทำตารางการควบคุมเอกสารในระบบ ISO 9001:2015

· เทคนิคการกำหนดตารางควบคุมเอกสารที่ถูกต้องตามระบบ ISO 9001:2015

บทที่ 10: เทคนิคในการขอทำลายเอกสารสารสนเทศในระบบ ISO 9001:2015

· สาเหตุที่ต้องมีการขอทำลายเอกสารสารสนเทศในองค์กร

· ประเภทของเอกสารสารสนเทศที่ต้องมีการขอทำลาย

· เทคนิคและขั้นตอนในการขอทำลายเอกสารสารสนเทศในระบบ

· แนวทางปฏิบัติจริงในการทำลายเอกสารสารสนเทศ

· ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไขปัญหาในการขอทำลายเอกสารสารสนเทศ

บทที่ 11: เคล็ดลับการควบคุมเอกสาร ตามระบบ ISO 9001:2015 ที่ยั่งยืน

· ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมเอกสารสารสนเทศในระบบ

· เคล็ดลับสู่การควบคุมเอกสารตามระบบ ISO 9001:2015 ที่ยั่งยืน

บทที่ 12: กลยุทธการควบคุมเอกสาร ตามระบบ ISO 9001:2015 ในยุคดิจิตอล

· แนวทางการวางกลยุทธ์การควบคุมเอกสารให้ทันโลกยุคดิจิตอล

· หัวใจสำคัญ และ Key Success ในการควบคุมเอกสารด้วยสื่อโซเชียล

· เคล็ดลับการเตรียมความพร้อมสำหรับการควบคุมเอกสารใน version ใหม่

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

· หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09:00 - 12:00 น.

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. 2020 09:00 - 12:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

การควบคุมเอกสารตามระบบ ISO 9001:2015 Document cont...

การควบคุมเอกสารตามระบบ ISO 9001:2015 Document cont...

จ ที่ 19 เม.ย. 21
Jasmine City Hotel ซ...
บริษัท ศูนย์ส่งเสริม...
TPM (Total Productive Maintenance)

TPM (Total Productive Maintenance)

พฤ ที่ 27 มิ.ย. 19
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...