อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากรและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ

กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากรและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

          การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA)โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา  เนื่องจากขั้นตอนการนำ เข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและ ศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้ม ค่ากับความตั้งใจการลงทุน 

        จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ, ผู้นำเข้า-ส่งออก, พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการทำธุรกิจ นำเข้า-ส่งออกเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

òวันที่ 20 ตุลาคม 2563 (บรรยายโดย อ.วัชระ  ปิยะพงษ์) เวลา 09.00-16.00น.

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก

2. เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า (Incoterms 2020)

 ØEXW ØFCA ØFAS ØFOB  ØCFR    ØCIF     ØCPT    ØCIP     ØDAT  ØDAP   ØDDP  

3. เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า หลักการและวิธีการของ

 Øการชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) Øตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection)

 Øการฝากขาย (Consignment) Øผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ (Open Account)

 Øการชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด (Cash in Advanced)

4. ขั้นตอนในการส่งสินค้า และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ

 Øเอกสารทางการเงิน (Financial Document)

  Øเอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)     

  Øเอกสารทางการค้า (Commercial Document)

5. เทคนิคเบื้องต้น ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วย Forward Contract, Spot Contract, ฯลฯ

6. แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจากต่างประเทศ

7. แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัย ทันเวลาและเหมาะสมกับสินค้า

òวันที่ 21 ตุลาคม 2563 (บรรยายโดย อ.วิรัตน์ บาหยัน) เวลา 09.00-16.00 น.

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560

 Øความรับผิดในการเสียค่าอากร การคำนวณค่าภาษีอากร Øเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย

 Øอายุความในการประเมินอากรหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit)

2. อากรศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรพิเศษอื่น ๆ

3. e-Import : การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า

4. หลักเกณฑ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร (HS Code) พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN)

5. หลักเกณฑ์การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

 Øการยกเว้นหรือลดอัตราอากรทั่วไปตามมาตรา 12 Øการยกเว้นหรือลดอัตราอากรสำหรับเขตการค้าเสรี (FTA)

6. e-Export: พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าส่งออก

7. การยกเว้นอากรสำหรับของส่งออกแล้วจะนำกับเข้ามาในภายหลัง (สุทธินำกลับ)

8. การขอคืนอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป (Re-Export)

9. การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด (มาตรา 29)

10. การจัดตั้งและสิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)

11. การจัดตั้งและสิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากร (Free Zone)

12. การจัดตั้งและสิทธิประโยชน์ของเขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone)

12. การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก (Tax Coupon)

13. ปัญหา ข้อควรระวัง และแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการนำเข้า-ส่งออก

......................................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest

E-mail: info@chosenthebest.com

www.chosenthebest.comตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 20 ต.ค. 2020 - พุธที่ 21 ต.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. novotel 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha