อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
บริการที่เป็นเลิศด้วยหลัก  SMART TEAM

บริการที่เป็นเลิศด้วยหลัก SMART TEAM

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

พูดถึงคำว่า SMART (สมาร์ท) เราอาจคุ้นหู ว่าหมายถึงหล่อ สวย ดูดี ฉลาด อัจฉริยะ ท่าทางดี ดูอบอุ่น แต่เราคงต้องมาพูดถึง SMART ที่เกี่ยวกับการทำงานในองค์กรในด้านของงานบริการ

SMART มาจากอะไรกันบ้าง

S (Service mind) หมายถึง มีจิตใจ มุ่งมั่น ในการให้บริการที่ดี

     M (Mastery) หมายถึง การเรียนรู้และการทำงานอย่างมืออาชีพ

    A (Accountability) หมายถึง การทำงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์

R (Relationship) หมายถึง การมีสัมพันธภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

    T (Team work) หมายถึง การทำงานเป็นทีม

 ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขัน ลูกค้าสามารถเข้าถึงสิ่งที่ต้องการเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เราต้องช่วยกันในการสร้างงานบริการให้ลูกค้าของเราประทับใจ และพึงพอใจสูงสุดเพื่อช่วยบอกต่อให้กลับองค์กรของเรา

 หลักการทำงานโดยใช้ SMART เข้ามาช่วยนั้นทุกคนในองค์กรต้องมีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ “ทุกตำแหน่งหน้าที่คือ ฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ” เราต้องสร้างหลายด้านประกอบกัน รวมถึงแนวทางของการมีทัศนคติในการคิดดี คิดบวก ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งความรักในงานที่ทำ อันที่จริงงานบริการจะเป็นเลิศได้นั้น เราต้องพัฒนาบุคลากรด้านการคิดบวก คิดเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น และความมีจิตบริการ หลักสูตรนี้ได้รวมปัจจัยในการทำงานไว้แล้วด้วยหลัก SMART TEAM

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเข้าใจคำว่า SMART Team ของงานบริการในเป้าหมายขององค์กร

2. เพื่อเรียนรู้การทำงานบริการแบบมืออาชีพด้วยหลักการของ Service mind

3. เพื่อเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงของ SMART เช่น การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การใช้คำพูด ภาษากาย การสื่อสารในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า การใช้คำพูดกับบุคคลที่มาติดต่อในองค์กร

หัวข้อการอบรม

SMART Team :

S (Service mind) หมายถึง มีจิตใจ มุ่งมั่น ในการให้บริการที่ดี

• เรียนรู้ความสำคัญของงานบริการเพื่อองค์กร “ทำไมเราต้องสร้างงานบริการให้องค์กรและตัวเอง”

• เรียนรู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการที่เป็นเลิศโดยที่ทุกส่วนงานเป็นส่วนสำคัญในองค์กร (Everybody in a hotel is the executive)

• เรียนรู้แนวคิดและความหมายของคำว่า SMART Team เพื่อการทำงานให้ตรงเป้าหมายขององค์กร

• เรียนรู้การมีจิตบริการ (Service Mind) และ “ลูกค้าคือคนสำคัญสำหรับคุณ”

• เรียนรู้ความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการ

M (Mastery) หมายถึง การเรียนรู้และการทำงานอย่างมืออาชีพ

• เรียนรู้คุณสมบัติของนักบริการที่ดี

• เรียนรู้การสร้างความมั่นใจในตัวเองเพื่อมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

• เรียนรู้การทำงานบริการแบบมืออาชีพควรเป็นแบบใด

• เรียนรู้บุคลิกภาพในงานบริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

A (Accountability) หมายถึง การทำงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และสังคม ซื่อสัตย์

• เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ความเอาใจใส่ในการทำงาน

• เรียนรู้ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และสังคม

• เรียนรู้การมีความมุ่งมั่น เป้าหมายในการทำงานของหน่วยงาน และตนเอง

• เรียนรู้การเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี

• เรียนรู้การสร้างมาตรฐานในงานบริการขององค์กร

R (Relationship) หมายถึง การมีสัมพันธภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

• เรียนรู้การสื่อสารที่ดีในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ทีดี

• เรียนรู้การพูดปฏิเสธ การใช้คำพูดอย่างมีศิลปะและการแนะนำเมื่อมีบุคคลมาติดต่องานในองค์กร

• เรียนรู้ภาษากาย พฤติกรรมที่ดีในงานบริการ และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในงานบริการ

T (Team work) หมายถึง การทำงานเป็นทีม

• เรียนรู้การทำงานเป็นทีม “ทำไมต้องทำงานเป็นทีม”

• เรียนรู้ความสำคัญของทีมให้มีประสิทธิภาพ (Team Work)

• เรียนรู้องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมเพื่อผลสำเร็จขององค์กรและทีม

• เรียนรู้ลักษณะของการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และการทำตัวให้ผู้อื่นอยากทำงานด้วย

• เรียนรู้สิ่งที่ทำให้ทีมไม่ประสบผลสำเร็จและแนวทางการลดปัญหาในการทำงานเป็นทีม

สรุป ถาม-ตอบ

รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยายแบบผู้ฟังมีส่วนร่วม 50 %

2. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50 %ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 8 ต.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. novotel 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: โชเซ่น เดอะ เบสท์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ