อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
เตรียมความพร้อมสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

เตรียมความพร้อมสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการอบรม

1. กรอบความคิด (Mindset)

Facilitation & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกรอบความคิดในการเป็นหัวหน้างานที่ดี และเป็นมืออาชีพ ในแนวทางของ Growth Mindset & Outward Mindset

2. หลุมพรางกับดักความคิดของการเป็นหัวหน้างานที่ดี

Facilitation & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ ถึงกับดักความคิดในการเป็นหัวหน้างานที่ดี ในมุมมองของแต่ละคนว่ามีอะไรบ้าง และกับดักหลุมพรางนี้ มันสะท้อนการบริหารงาน บริหารคนได้ดีหรือไม่

3. พื้นฐานของการอ่านคนออก ส่งผลกระทบต่อการสร้างศรัทธา และการบริหารงานได้อย่างไร

Facilitation & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการด้านการบริหารคนก่อน โดยการอ่านคนออก เพื่อบอกคนได้ และใช้คนเป็น โดยจะใช้ DISC Model เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจคนในแต่ละประเภท และเป็นฐานที่สำคัญในการสื่อสาร เพื่อผลลัพธ์ของการสร้างงานได้ตามที่ต้องการ

4. ความสำคัญของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์

Facilitation & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ถึงการเตรียมพร้อมและฝึกฝนในสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน คือ กระบวนการของการคิดทั้งสามรูปแบบ ซึ่งเป็นฐานรากที่สำคัญของการบริหารงาน ด้วยเป็นฐานที่สำคัญในการต่อยอดด้านการคิดค้นรูปแบบใหม่ ด้านกระบวนการคิดแก้ไขปัญหา ด้านการปรับปรุง

5. พื้นฐานของการบริหารการจัดการที่สำคัญที่ คนจะขึ้นเป็นหัวหน้างานต้องปรับและเพิ่มทักษะ

Facilitation & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรุ้ถึง หัวใจหลักของการบริหารการจัดการที่จะต้องมีเตรียมไว้เป็นทักษะ สมารรถนะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน คือ

- ด้านการวางแผนงาน

- ด้านการสื่อสาร

- ด้านการควบคุม

- ด้านการมีภาวะผู้นำ

- ด้านการจูงใจ

- ด้านการจัดการ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

หกด้านเป็นปัจจัยพื้นฐาน บริบทที่สำคัญที่คนเป็นหัวหน้างานจำเป็นต้องมีและต้องฝึกฝนให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

6. ความสำคัญของการโค้ชชิ่ง และการเป็น Facilitator

Facilitation & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจพื้นฐานของความหมายของการโค้ชชิ่ง และการเป็นผู้อำนวยการให้เกิดกระบวนการการทำงานและการคิดได้อย่างไร โดยการใช้แนวทางการโค้ช และ Facilitation เป็นกระบวนการในการบริหารงานและบริหารคน

แนวทางการอบรม จะใช้แนวทางการอำนวยการให้เกิดความคิด โดยกระบวนการ Facilitation

และกระบวนการการตั้งคำถามชวนคิด Coaching 60% บรรยาย 40% 

ผู้เข้าอบรม ผู้เตรียมพร้อมขึ้นเป็นหัวหน้างาน หรือ ระดับ Supervisor ขึ้นไปตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 12 ต.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. Jasmine City Hotel

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
  • Line Id: hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ