ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
โครงการอบรม C++ Programming for Beginners รุ่นที่ 2

โครงการอบรม C++ Programming for Beginners รุ่นที่ 2

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมด้วย C++ เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยคุณสมบัติของตัวภาษา C++ ที่สามารถทำงานได้ทั้งในรูปแบบฟังก์ชัน สำหรับการเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรม และยังสามารถทำงานในรูปแบบของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมอื่นๆ เช่น Java, Visual C#, Visual C++

หลักสูตร C++ จึงสามารถเรียนได้ทั้งผู้ที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน หรือผู้ที่เคยเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C มาแล้ว และต้องการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ภาษา C++ จึงเหมาะสมกับการศึกษาด้านการเขียนโปรแกรมในทุกระดับ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงการกำหนดตัวแปร ฟังก์ชัน คลาส ออปเจกต์ และคุณสมบัติอื่นๆ ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่งประกอบไปด้วย Encapsulation, Polymorphism และ Inheritance รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่มีอยู่ใน C++ เช่น Multiple Inheritance, Template, Standard Template Library เป็นต้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมภาษา C++

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ฝึกปฏิบัติและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมอื่นได้ 

หัวข้อการฝีกอบรม

วันที่ 1 :

1. ANSI C++ Fundamentals

• Block Structure of C++ Programs

• Fundamentals of Syntax

• Built in Data Types

• The Preprocessor and Macros

• Standard Runtime Libraries and Header Files

• Organizing C++ Source Files

• Integrating C and C++ Projects

• Using C in C++

2. Data Types, Storage, Classes, and Scope

• Data Types and Qualifiers

• Constants and String Literals

• Static versus Automatic Storage

• Scope and Variables

• Initialization and Assignment

• Enumerated Types

• The bool Type

• Constant Storage

• Pointers to Constant Storage

• Constant Pointers

• References

• Constant Reference Arguments

• Volatile Data

• Global Data

3. Operators and Expressions

• Arithmetic, Logical, and Bit Operators

• Precedence and Associativity Assignment

• Type Conversion Rules

• Type Casting

4. Flow Control Constructs

• Conditional Constructs: if, switch

• Looping Constructs: while, do, for

• Programming Style

5. Pointers

• Advantages of Pointers

• Uses of Pointers

• Declaring Pointers

• Pointer and Address Arithmetic

• Initializing and Dereferencing Pointers

• Pointers versus Arrays

6. Functions

• Purpose of Functions

• Functions versus Inlining

• The Argument Stack

• Passing by Value

• Passing by Reference

• Declaring External Functions

• Function Prototypes and Type Checking

• Default Function Data Types

• Function Overloading

• Problems with Function Overloading

• Name Resolution

• Promotions and Conversions

• Call by Value

• Reference Declarations

• Call-by-Reference and Reference Types

• References in Function Return

• Constant Argument Types

• Conversion of Parameters Using Default Initializers

• Providing Default Arguments

• Inline Functions

วันที่ 2 :

7. Strings in C++

• Character Strings

• The String Class

• Operators on Strings

• Member Functions of the String Class

8. Exceptions

• Types of Exceptions

• Trapping and Handling Exceptions

• Triggering Exceptions

• Handling Memory Allocation Errors

9. Streaming I/O

• Streams and the iostream library

• Built-in Stream Objects

• Stream Manipulators

• Stream Methods

• Input/Output Operators

• Character Input

• String Streams

• Formatted I/O

• File Stream I/O

• Overloading Stream Operators

• Persistent Objects

10. Templates

• Purpose of Template Classes

• Constants in Templates

• Templates and Inheritance

• Container Classes

• Use of Libraries

11. The Standard Template Library

• STL Containers

• Parameters Used in Container Classes

• The Vector Class

• STL Algorothms

• Use of Libraries

12. Introduction to Object Concepts

• The Object Programming Paradigm

• Object-Orientated Programming Definitions

• Information Hiding and Encapsulation

• Separating Interface and Implementation

• Classes and Instances of Objects

• Overloaded Objects and Polymorphism

วันที่ 3 :

13. Declaring and Defining Classes

• Components of a Class

• Class Structure

• Class Declaration Syntax

• Member Data

• Built-in Operations

• Constructors and Initialization

• Initialization vs. Assignment

• Class Type Members

• Member Functions and Member Accessibility

• Inline Member Functions

• Friend Functions

• Static Members

• Modifying Access with a Friend Class

14. Operator Overloading

• Advantages and Pitfalls of Overloading

• Member Operator Syntax and Examples

• Class Assignment Operators

• Class Equality Operators

• Non-Member Operator Overloading

• Member and Non-Member Operator Functions

• Operator Precedence

• The this Pointer

• Overloading the Assignment Operator

• Overloading Caveats

15. Creating and Using Objects

• Creating Automatic Objects

• Creating Dynamic Objects

• Calling Object Methods

• Constructors

• Initializing Member consts

• Initializer List Syntax

• Allocating Resources in Constructor

• Destructors

• Block and Function Scope

• File and Global Scope

• Class Scope

• Scope Resolution Operator

• Using Objects as Arguments

• Objects as Function Return Values

• Constant Methods

• Object Copying and Copy Constructor

• Automatic Copy Constructor

• Conversion Constructor

16. Dynamic Memory Management

• Advantages of Dynamic Memory Allocation

• Static, Automatic, and Heap Memory

• Free Store Allocation with new and delete

• Handling Memory Allocation Errors

17. Inheritance

• Inheritance and Reuse

• Composition vs. Inheritance

• Inheritance: Centralized Code

• Inheritance: Maintenance and Revision

• Public, Private and Protected Members

• Redefining Behavior in Derived Classes

• Designing Extensible Software Systems

• Syntax for Public Inheritance

• Use of Common Pointers

• Constructors and Initialization

• Inherited Copy Constructors

• Destructors and Inheritance

• Public, Protected, Private Inheritance

18. Polymorphism in C++

• Definition of Polymorphism

• Calling Overridden Methods

• Accessing Overridden Methods

• Virtual Methods and Dynamic Binding

• Virtual Destructors

• Abstract Base Classes and Pure Virtual Methods

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยคุณบัติของภาษา C++

2. ผู้ที่สนใจนำความรู้ไปเขียนโปรแกรมอื่นๆ ต่อไป

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ฝึกปฎิบัติ

วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 31/10/2563

ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ

1. 09/11/2563 - 11/11/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.

ค่าใช้จ่าย

6,500.00 บาท

โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%

2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%

3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่านข้อมูลอื่นๆMUT Training Center

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Office of Training and Human Resources Development, 

Mahanakorn University of Technology 

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 

โทรศัพท์ 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2333-4, 2360-1 

โทรสาร 0-2988-4040 ถึงสำนักฝึกอบรม 

โทรศัพท์มือถือ 09 2246 4638 

Line ID: muttraining 

http://www.training.mut.ac.th 

E-mail: training.mut@gmail.com 

Facebook : สำนักฝึกอบรม ม.เทคโนโลยีมหานคร 

 


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 9 พ.ย. 2020 - พุธที่ 11 พ.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2010-0075
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 148
 • หมวดหมู่: หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: อบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ชื่อผู้ติดต่อ: สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • เบอร์มือถือ: 092 246-4638
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: training.mut@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/gotoTrainingOpenDetails?openID=0004&trainingID=18
 • Line Id: @muttraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ