อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิต ” (Production Planning and Control)

เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิต ” (Production Planning and Control)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

การจัดการและควบคุมการผลิตผลิต (Production Planning and Control) เป็นหลักการในการกำหนดคุณค่าของการดำเนินงานผลิตและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตออกไปได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และทำให้เวลาการผลิตสั้นลงหรือเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือลดลง รวมถึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด การวางแผนการผลิตที่ดีจะทำให้สามารถติดตามงานการผลิตและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการผลิตและส่งมอบที่ไม่ทันหรือไม่ครบถ้วนได้ ที่สำคัญแผนการผลิตที่ดีจะทำให้เราทราบถึงปัญหาก่อนที่มันจะเกิดและถูกป้องกันมิให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกได้อีก

วัตถุประสงค์

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการ ตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต เพื่อให้บรรลุตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึง การปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนรายละเอียดอย่างครบถ้วน เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนที่ต้องการ

เนื้อหาของหลักสูตร

1. การวิเคราะห์เส้นทางการผลิตสินค้าด้วยการสร้างสายธารแห่งคุณค่าการผลิต (Value Stream Mapping) เพื่อระบุสิ่งที่มีคุณค่าและสิ่งที่เป็นความสูญเปล่าที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอนการผลิตได้อย่างชัดเจน และตั้งเป้าหมายให้ลดลงหรือกำจัดให้หมดสิ้นไป

2. การวัดค่า Cycle time การผลิตสินค้าแต่ละชนิดอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง เพื่อทราบระยะเวลาการผลิตสินค้าต่อหน่วย และตั้งเป็นเวลาเป้าหมายในการผลิตสินค้าที่ชัดเจนต่อไป

3. หลักผลิตแบบสมดุลการผลิตในการออกแบบตารางวางแผนผลิตประจำวันสัปดาห์รายวันอย่างเหมาะสม เพื่อสามารถใช้ทรัพยากรการผลิตได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม ซึ่งจะทำให้สามารถลดเวลาการผลิตนอกเวลาหรือ Over time ได้ และสามารถแทรกงานการผลิตได้ขึ้น รวมถึงการใช้วัตถุดิบและเครื่องจักรได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น

4. ศึกษาและสร้างสูตรการผลิตสินค้า (Bill of Material : BOM) อย่างชัดเจน เพื่อนำไปสร้างตารางแผนการผลิตหลัก MPS (Master Production Schedule) และแผนการใช้วัตถุดิบ MRP (Material Resource Planning) ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดฝ่ายวางแผนการผลิตที่มีหน้าที่ในการออกแบบและ ประสานงานการผลิตกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้าวัตถุดิบ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายรวมถึงฝ่ายขนส่งเพื่อให้เกิดการบูรณาการ (Integrated) ด้านการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างแท้จริง

5. ใช้หลักการการจัดลำดับงานและตารางการผลิต (Sequencing and Scheduling) ในการจัดลำดับงานการผลิตได้อย่างเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความพึงพอใจและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานให้กับลูกค้าได้

6. การใช้เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ในการจัดการแบบลีน (Lean Tools) เพื่อกำจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการที่เป็นคอขวด (Waste in Bottom neck) เพิ่มความรวดเร็วในการไหลของวัตถุดิบและสินค้าให้มากขึ้น (Material Flow) รวมถึงสร้างมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work) ให้เกิดความสมบูรณ์แบบ (Perfection) ขึ้น

7. สร้างแผนการผลิตหลัก (Master Production Schedule : MPS) ซึ่งจะเน้นไปในเรื่องของแผนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปหรือกลุ่มของสินค้าสำเร็จรูปตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการหรือจากการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถผลิตสินค้าและส่งมอบสินค้าได้อย่างครบถ้วน ลดการมี Dead Stock หรือสินค้าคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหวลง ทำให้การใช้พื้นที่หรือขนาดของโรงงานลดลงได้


โปรโมชั่น เมื่อสำรองที่ 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท, สมัคร 3 ฟรี 1 (ราคาปกติ 3,900บาท)

สอบถามข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ คุณเล็ก

โทร/Line : 063-846-6405

E-mail: info@chosenthebest.com

www.chosenthebest.comตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 19 ม.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท23

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha