สัมมนา Online : การเพิ่มทักษะการสื่อสารในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด สัมมนา Online : การเพิ่มทักษะการสื่อสารในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

การสื่อสาร (Communication) เป็นประเด็นสำคัญในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย แต่ละองค์กรเป้าหมายต้องการบริการและส่งสินค้าให้กับลูกค้าให้ได้คุณภาพให้ลูกค้าประทับใจในองค์กร นั้นหมายถึงบุคลากรในองค์กรต้องได้คุณภาพ เบื้องต้นต้องเข้าใจบทบาท ความรับผิดชอบของแผนก และตนเอง รวมถึงต้องเข้าใจการส่งมอบงาน และข้อมูลไปยังแผนกต่อไปได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

การสื่อสาร ถืออว่าเป็นกระบวนการ (Process) เป็นการใช้ความพยายามถ่ายทอดเจตนาให้อีกฝ่ายเข้าใจตรงกัน เรื่องที่เราต้องการถ่ายทอดถูกส่งไปยังฝ่ายรับสาร และผู้รับสารต้องเข้าใจได้อย่างถูกต้องชัดเจน จะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถกระจายข้อมูลได้ตรงวัตถุประสงค์ในงานนั้น ๆ

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ และหน้าที่ของการสื่อสารในองค์กร

2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการสื่อสารที่ดีในกระบวนการทำงานของส่วนงาน

3. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับและนำส่งต่อได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

หัวข้อการฝึกอบรม

Module # 1 หลักการและหน้าที่ของการสื่อสาร

§ หน้าที่ของการสื่อสารในองค์กร

§ ความเข้าใจของการการสื่อสารประสานงานในคนต่าง GEN

§ การสื่อสารแบบทางการและไม่เป็นทางการ

§ อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสารในองค์กร

กรณีศึกษา

Module # 2 วิธีการสื่อสารที่ดีในองค์กร

§ การสื่อสารที่ดี ด้วยหลักการ 5W 1H

§ ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร ทำให้งานผิดพลาด

§ วิธีการสื่อสาร ประสานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรที่ควรจะเป็นเพื่อลดความผิดพลาด

§ วิธีการสื่อสารที่ดี (รู้ให้ชัดเจนว่าสื่ออะไร, สรุปเรื่องที่ต้องการสื่อ, หาวิธีสื่อสารอย่างไร)

Module # 3 ทักษะการสื่อสารในองค์กร

§ ทักษะการทำความเข้าใจในการกระจายข้อมูลที่ได้รับ การคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ

§ ทักษะวิธีการเขียนที่ได้ประสิทธิภาพ (บันทึกภายใน, ทางอีเมล)

สรุปการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปปฏิบัติ ถาม-ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในองค์กร

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 12.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

กำหนดการ วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 26 ม.ค. 2021 09:00 - 12:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2101-0056
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 264
 • หมวดหมู่: หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • LINE Id: Knctraining