สัมมนา Online : สุดยอดการขายเชิงที่ปรึกษาและวิธีสร้างความประทับใจ (Consultative Selling Skills)

รายละเอียด สัมมนา Online : สุดยอดการขายเชิงที่ปรึกษาและวิธีสร้างความประทับใจ (Consultative Selling Skills)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

          ในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เจ้าของกิจการมีความคาดหวังเพื่อดึงลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและบริการของตน ดังนั้น พนักงานขายหรือทีมงานขายจึงมีความเป็นต้องมีทักษะในการขาย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเขาได้รับสินค้าหรือบริการที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเขา อีกทั้งการตัดสินใจซื้อสินค้าในครั้งนี้ ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเขาซื้อด้วยความเต็มใจ และได้สัมผัสกับพนักงานขายที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า และทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของเราในครั้งต่อไปอีก

          หลักสูตรนี้ จะช่วยให้พนักงานขาย ทีมขาย และผู้บริหารทีมขาย ได้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้าและวิธีการที่จะนำเสนอสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดการซื้อใหม่หรือซื้อซ้ำเพิ่มขึ้นอีกด้วย และเพิ่มเติมในส่วนเนื้อหาที่สามารถช่วยให้ตำแหน่งงานหรือผู้ที่มีความใกล้ชิดหรือมีโอกาสพบเจอลูกค้าบ้าง สามารถใช้ความสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการนำเสนอขายทางอ้อม โดยใช้จิตวิทยาในการสร้างแรงโน้มน้าวใจให้ลูกค้าเกิดแรงกระตุ้นในการอยากซื้อ และสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้เร็วขึ้น อาทิเช่น พนักงานช่างซ่อมเทคนิค,ลูกค้าสัมพันธ์ หรือฝ่ายการตลาดเป็นต้น

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ü พนักงานขาย

ü พนักงานทั่วไป

ü ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และศึกษาด้านการขาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญในงานขายอย่างที่ปรึกษาต่อสภาวะการขายในปัจจุบัน

2. ได้เข้าใจหลักการและขั้นตอนการขายอย่างที่ปรึกษาที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพ

3. สามารถนำเอาความรู้จากการอบรม นำไปเสนอขายอย่างที่ปรึกษาแก่ลูกค้าได้จริง

หัวข้อและกำหนดการการอบรม

Ø แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานขายในเชิงที่ปรึกษาที่ลูกค้าต้องการ

Ø ระบบการใจการความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อ เพิ่มพลังการเป็นสุดยอดนักขาย

Ø การสร้างแรงจูงใจเพื่อเป้าหมายยอดขายขั้นเทพ

Ø ปัญหาและอุปสรรคปั้นนักขาย

Ø เทคนิคการสร้างความประทับใจจากการใช้ภาษากาย

Ø กลยุทธ์การวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าก่อนเริ่มบทสนทนา

Ø สมรรถนะ 4 ด้าน กับการบริการเหนือระดับ

Ø ประเภทของลูกค้า จำแนกโดยทฤษฎีความต้องการของผู้บริโภค 4 ประเภท

Ø เทคนิคการทำ KYC

Ø 3 รู้คู่นักขาย

Ø กระบวนการนำเสนอขายแบบที่ปรึกษา

Ø วิธีถามเพื่อต้องการคำตอบ Yes จากลูกค้า

Ø การแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าแบบ Co-Creation

Ø Reminder 4 ขั้นตอนของการขาย

Ø การปิดการขายอย่าง Win Win

Ø กระบวนการขายเชิงที่ปรึกษา

Ø การหาทางเลือกและสรุป Solution แก่ลูกค้า

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 4 ก.พ. 2021 13:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • LINE Id: Knctraining