ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
สัมมนา Online : Horenso เพื่อการสื่อสารในการทำงาน

สัมมนา Online : Horenso เพื่อการสื่อสารในการทำงาน

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

การทำงานในปัจจุบัน เป็นการทำงานที่ต้องอาศัยทีมงาน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการประสานงานที่ดียิ่งขึ้น ทุกหน่วยงานต้องอาศัยระบบการทำงานที่มี การรับคำสั่งจากหัวหน้างาน มีขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ในการทำงาน แต่สิ่งสำคัญที่พนักงานทุกคนควรจะต้องใช้ตลอดการทำงานคือ หลักการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตนเอง และทีมงาน

เทคนิคการทำงานที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน ให้สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น เราเรียกว่า HORENSO (HOUKOKU = REPORT + RENRAKU = INFORMATION + SOUDAN = CONSULTATION) ดังนั้น การเรียนรู้เรื่อง เทคนิค HORENSO จะช่วยสร้างความตระหนักในการสื่อสารที่มีผลต่อการประสานงานที่ดีในองค์กร ใช้ได้ทุกระดับ ทำให้การประสานงานระหว่างหัวหน้างาน กับผู้ใต้บังคับบัญชาดีขึ้น ช่วยลดปัญหาในการทำงานได้เป็นอย่างดี และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อสร้างความเข้าใจให้ความรู้เบื้องต้นในการทำงานโดยใช้เทคนิค HORENSO

2. เพื่อปรับ Mind set ของตนเอง ให้มีความเหมาะสมกับการนำหลักการ HORENSO ไปประยุกต์ใช้จริง

3. เพื่อนำเทคนิค HORENSO มาใช้ได้ อย่างเป็นขั้นตอน

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น

หัวข้ออบรม

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิค HORENSO (ความหมาย, ประโยชน์)

2. Mind set ในการทำงานโดยใช้เทคนิค HORENSO

3. เทคนิคและขั้นตอนการทำ HORENSO

· เทคนิคการรายงาน และการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

· เทคนิคการติดต่อ และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

· เทคนิคการปรึกษาหารือ และการปรับปรุง พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. Management Games for HORENSO

· กิจกรรม HO – HOUKOKU = REPORT = การรายงาน

· กิจกรรม REN – RENRAKU = INFORMATION = การติดต่อประสานงาน

· กิจกรรม SO – SOUDAN = CONSULTATION = การปรึกษาหารือ

5. ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานแบบ HORENSO และแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้จริง

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09 : 00-12:00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์นรีนทีทิพย์ ศรีสุเมธากุล

กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 2021 09:00 - 12:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2101-0161
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 64
 • หมวดหมู่: หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ