อังคารที่ 2 มี.ค. 2021
การสอบบัญชีเบื้องต้นและการเตรียมพร้อมรองรับการสอบบัญชีจาก Auditor

การสอบบัญชีเบื้องต้นและการเตรียมพร้อมรองรับการสอบบัญชีจาก Auditor

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมบทนำ

“การสอบบัญชี” หมายถึงกระบวนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและข้อมูลทางบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อให้เกิดความเชื่อถือเชื่อมั่นต่องบการเงินของกิจการ ด้วยการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีก่อนนำส่งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประโยชน์ต่อนักลงทุน เจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น

ดังนั้น “การสอบบัญชี” จึงมีความสำคัญยิ่งต่อกิจการ และต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี Auditor ทั้งรายงานงบการเงิน เอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน และถูกต้องเป็นจริง ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารที่ต้องได้รับจากภายนอกเพื่อยืนยันความถูกต้องตรงกันกับข้อมูลของกิจการอีกด้วย

หลักสูตร “การสอบบัญชีเบื้องต้นและการเตรียมพร้อมรองรับการสอบบัญชีจาก Auditor” นี้ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการสอบบัญชี เข้าใจวิธีการสอบบัญชีแต่ละรายการในงบการเงิน รู้ซึ้งและเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จำเป็นต้องมี ในการสอบบัญชีแต่ละรายการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเตรียมพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานและข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง สามารถเข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นถึงหลักเกณฑ์ในการสอบบัญชี เข้าใจวิธีการสอบบัญชี และเอกสารหลักฐานข้อมูลที่จำเป็นต้องมีในการสอบบัญชีแต่ละรายการ เพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรองรับการสอบบัญชีจาก Auditor ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

2. เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการรองรับการสอบบัญชีจาก Auditor เพื่อให้การสอบบัญชีบรรลุผลอย่างราบรื่น และมีการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. กรรมการบริหาร, รองกรรมการบริหาร, ผู้จัดการทั่วไป, ผู้จัดการโรงงาน

2. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี และหัวหน้าฝ่ายบัญชี

วิธีการฝึกอบรม

1. บรรยายเนื้อหา, ตัวอย่างประกอบ และ Workshop

2. Pre-test, Post-test

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: การสอบบัญชี

· ความหมายของการสอบบัญชี

· ความสำคัญและประโยชน์ของการสอบบัญชี

· วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี

· ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

· หลักฐานในการสอบบัญชี

· แนวการสอบบัญชี Audit Program

· การแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี

· ความแตกต่างระหว่างการบัญชีและการสอบบัญชี

บทที่ 2: รายงานทางการเงิน งบการเงิน ที่ต้องจัดทำก่อนการสอบบัญชี

· งบแสดงฐานะการเงิน งบดุล Balance Sheet

· งบแสดงผลการดำเนินงาน งบกำไรและขาดทุน Profit & Loss Statement

บทที่ 3: เอกสารสำคัญเกี่ยวกับบริษัทที่ต้องจัดเตรียมก่อนการสอบบัญชี

· หนังสือรับรองบริษัท

· บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

· รายงานการประชุมประจำปี

· ใบอนุญาตต่างๆ

· ผังองค์กร Organization Chart ชื่อและตำแหน่งผู้รับผิดชอบ

· นโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวทางปฏิบัติงานแต่ละแผนก Policy, Vision

· ระบบการควบคุมภายใน และการควบคุมการปฏิบัติงาน Internal Control

บทที่ 4: เอกสาร หลักฐานและข้อมูลทางบัญชีตามรายการงบแสดงฐานะการเงิน

· เงินสด และเงินสดย่อย Petty Cash และการตรวจนับเงินสด

· เงินฝากธนาคาร Bank Statement และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

· ลูกหนี้การค้า ทะเบียนลูกหนี้การค้า รายงานอายุลูกหนี้ AR Aging Report

· สินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้าคงเหลือ Inventory Checking Report

· รายงานอายุสินค้าคงเหลือ Inventory Aging Report

· สินทรัพย์ถาวร ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร การตรวจเช็คบัญชีทรัพย์สินถาวร

· เจ้าหนี้การค้า ทะเบียนเจ้าหนี้ และรายงานอายุเจ้าหนี้ AP Aging Report

· เงินกู้ ทะเบียนสรุปเงินกู้ Loan

บทที่ 5: เอกสาร หลักฐานและข้อมูลทางบัญชีตามรายการงบกำไรและขาดทุน

· รายได้ หลักฐานสรุปรายได้ แนวโน้มและความเสี่ยง

· ประเภทรายจ่าย ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

· การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน

· รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

· การคำนวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย

· รายจ่ายต้องห้ามไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร รายจ่ายที่มีสิทธิ์หักเพิ่ม

· รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี

· การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

บทที่ 6: รายงานการสอบบัญชีและการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

· รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

· การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

· งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผ่านการสอบบัญชี

Workshop #1 แบ่งกลุ่มในการสอบบัญชีสินทรัพย์แต่ละรายการในงบการเงิน

Workshop #2 แบ่งกลุ่มในการสอบบัญชีรายได้รายจ่ายในงบกำไรและขาดทุน

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 23 ก.พ. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2102-0037
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 13
 • หมวดหมู่: การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha