อังคารที่ 2 มี.ค. 2021
การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Analytical Skill for Logical Thinking)

การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Analytical Skill for Logical Thinking)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมที่มาของหลักสูตร

      ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพัฒนาคน ซึ่งทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง คนที่คิดเก่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาด แต่แท้จริงแล้ว คนที่คิดเก่งไม่จำเป็นต้องฉลาดก็ย่อมได้ หากมีมุมมองความคิดวิเคราะห์ที่เป็นเหตุและผล หรือ Logical Thinking การคิดเชิงตรรกะ พร้อมกับมีเทคนิคที่ดีสำหรับใช้ในการช่วยเชิงคิดวิเคราะห์ Analytical Thinking การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีเหตุและผล จะทำให้มองเห็นภาพความเชื่อมโยงสอดคล้องในแต่ละจุดอย่างลงตัวแบบสัมพันธ์กัน มีความถูกต้อง ถูกทาง และนำมาใช้ต่อยอดในการบริหารจัดการ และการทำงานที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ ด้วยการนำไปปรับใช้กับการทำงาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนอย่างมีตรรกะ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ เป็นต้นที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กรได้

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

      1. ผู้เข้าฝึกอบรมจะเข้าใจหลักการ เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะได้เป็นอย่างดี

      2. สามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่วิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมาย

      3. เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและสัมฤทธิ์ผลได้โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่สำคัญเพื่อช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นตรรกะ

      4. ผสมผสานระหว่างระบบความคิด และการทำงาน นำมาใช้แก้ปัญหาในการทำงานได้

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

Module 1 : Fundamental Thinking Factor

· ความหมาย ความสำคัญ และต้นเหตุของการคิด

· ความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ ความคิด และความรู้สึก

· ระบบการคิดของสมอง

· การวิเคราะห์และผสมผสานระหว่างการทำงาน และระบบความคิด

· Workshop : Analytical Skill for Logical Thinking Problem

Module 2 : Learning in Action for Analytical Thinking

· การคิดวิเคราะห์นั้นคิดอย่างไร ?

· สถานการณ์ใดที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์

· แนวทางการคิดวิเคราะห์

· การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง

· การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น และความเชื่อ

· Workshop : Analytical Thinking Skill

Module 3 : Learning in Action for Logical Thinking

· ความหมาย และระบบการคิดเชิงตรรกะ

· ลักษณะการใช้เหตุและผล

· ลักษณะของภาษาข้อความที่ใช้แสดงเหตุและผล (ข้ออ้าง และข้อสรุป)

· กฎของความสมเหตุสมผล (Law s of Validity)

· รูปแบบของการใช้เหตุผล (นิรนัย, อุปนัย และการใช้เหตุผลผิด)

· Workshop : Logical Thinking Skill

Module 4 : Learning in Action for Logical Thinking & Tools

· ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล --> วงกลมของออยเลอร์ (Euler‘s Circles)

· เทคนิคการคิดหาเหตุผลให้ถูกทาง (Right Reasoning Technique)

- แสวงหาความจริง (แยกแยะระหว่างความจริงกับความเชื่อ, ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น)

- แสวงหาเหตุและผล

· เครื่องมือที่นิยมใช้เพื่อช่วยในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ

- Note Diagram, Why-Why Analysis, Relation Diagram, Tree Diagram, Matrix Diagram, Arrow Diagram Etc.

Workshop : Tools Sequence in Action

*สรุปทบทวน และถาม-ตอบ

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

- การบรรยาย 40%, กิจกรรมการเรียนรู้ 60%

- แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice) และกรณีศึกษา

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

- สรุป และ ถาม – ตอบคำถาม

ผู้เข้าฝึกอบรม พนักงานในหลายๆ หน่วยงานในองค์กรและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2102-0043
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 21
 • หมวดหมู่: หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha