อังคารที่ 2 มี.ค. 2021
การพัฒนาหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Supervisors)

การพัฒนาหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Supervisors)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ความสำเร็จและความก้าวหน้าขององค์กรธุรกิจ เป็นผลสืบเนื่องจากประสิทธิผลในการบริหารงานทุกแผนกร่วมกัน และผู้ที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้การบริหารงานนั้นเกิดประสิทธิผลคือ “หัวหน้างาน” เพราะไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานองค์กรธุรกิจ เอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ที่เป็นหัวหน้างานจะเป็นตัวแปรสำคัญในการชี้ทิศทางในการทำงานของทีมงาน และการบริหารทีมงาน เพื่อให้สมาชิกสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย

ดังนั้น การพัฒนาหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศ จึงเป็นเทคนิควิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้า ให้ตระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่ ภาระที่รับผิดชอบ และจิตสำนึกในการเป็นผู้นำ โดยเพิ่มพูนทักษะ แนวความคิด ทัศนคติเชิงบวก เพื่อค้นหาจุดเด่นของตน อันนำไปสู่ความเป็นเลิศแห่งการทำงานอีกระดับหนึ่ง

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ได้เรียนรู้หลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการบริหารทีมงาน

2. เพื่อให้ได้รู้หลักการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ และทักษะที่จำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้นำ

3. เพื่อให้ได้เรียนรู้การสร้างความน่าเชื่อถือ และการสอนงานสู่ลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้ได้เข้าใจปัญหาในหลายมุมมอง แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

5. เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเอง

6. เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาสามารถสื่อสาร ประสานงาน ได้ดีขึ้น และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรม

1. หลักมนุษย์สัมพันธ์กับการเป็นหัวหน้างาน

2. ทัศนคติ EQ ของผู้นำ และการเพิ่มภาวะความเป็นผู้นำ

3. ความสำคัญของผู้นำ และการพัฒนาจิตสำนึกของความเป็นผู้นำ

4. การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน 8 ด้าน

1) เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำ

2) ศิลปะการสื่อสารและการประสานงาน

3) ศิลปะการตัดสินใจในฐานะผู้บังคับบัญชา

4) การวางแผน การตัดสินใจ การสอนงาน การสั่งงาน และติดตามผล

5) ศิลปะในการว่ากล่าวตักเตือน และการบริหารความขัดแย้งในองค์กร

6) การสร้างจิตสำนึกให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักองค์กร

7) การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานร่วมกัน

8) การสร้างและบริหารทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

5. สมรรถนะผู้นำและผู้บริหาร

6. Workshop แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง และ Commitment

7. สรุปการอบรมสัมมนา และแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้

วิธีการฝึกอบรม : การบรรยาย (Lecture), กรณีศึกษา (Case Study), การประชุมปฏิบัติการ (Workshop), เกมการบริหาร (Management Games), การระดมสมอง (Brain Storming)

อาจารย์นรีนทีทิพย์ ศรีสุเมธากุล

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 1 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2102-0175
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 19
 • หมวดหมู่: หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ