ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
FIN03: Financial and Investment Decisions (การตัดสินใจจัดหาเงินทุนและการลงทุนของธุรกิจ)

FIN03: Financial and Investment Decisions (การตัดสินใจจัดหาเงินทุนและการลงทุนของธุรกิจ)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้

 • โครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ (Capital Structure)

        - ระบบการเงิน ตลาดการเงิน

        - แหล่งเงินทุนของธุรกิจทั้งแหล่งเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว

        - โครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ และการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ

 • ต้นทุนเงินทุน (WACC)

        - การคำนวณต้นทุนเงินทุนของธุรกิจ

        - ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนเงินทุนของธุรกิจ

 • การประมาณการณ์กระแสเงินสดของโครงการลงทุน
 • งบลงทุน (Capital Budgeting)

        - การประเมินค่าโครงการลงทุนและการตัดสินใจลงทุน

 • กรณีศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานที่ไม่ใช่สายการเงิน
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
 • ผู้ประกอบการ
 • ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการเรียนรู้

 • บรรยาย
 • กิจกรรม
 • กรณีศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
 1. เข้าใจถึงระบบการเงิน แหล่งเงินทุนของธุรกิจ และโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ
 2. เข้าใจในหลักการในการคำนวณต้นทุนเงินทุนของธุรกิจ
 3. เข้าใจหลักการในการประมาณการณ์กระแสเงินสดของโครงการลงทุน
 4. เข้าใจหลักการประเมินค่าโครงการลงทุนและสามารถตัดสินใจลงทุนในโครงการได้
 5. ประยุกต์ใช้แนวคิดโครงสร้างเงินทุนและการประเมินค่าโครงการลงทุนในการตัดสินใจลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจได้


ข้อมูลอื่นๆสิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อมาอบรมกับ STECO

 1. ประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 2. สมัครอบรมในนามหน่วยงานสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

 3. สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม​และลงทะเบียนร่วมเรียนรู้​ที่ https://steco.kmutt.ac.th/course/fin03ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 28 เม.ย. 2021 09:00 - 16:30 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มจธ.
 • ชื่อผู้ติดต่อ: จักรพันธ์
 • เบอร์มือถือ: 086 515-5168
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 024709643
 • อีเมลล์: steco.edu@mail.kmutt.ac.th
 • เว็บไซต์: https://steco.kmutt.ac.th/executive-education-programs
 • Line Id: @334oxeyk

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha