ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
โครงการอบรม การสร้างจิตสำนึกในการบริการ (Service Mind Building) รุ่นที่ 3

โครงการอบรม การสร้างจิตสำนึกในการบริการ (Service Mind Building) รุ่นที่ 3

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

       การเปิดเสรีกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในต้นปี 2016 จะกลายเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสําเร็จ และกุญแจสำคัญคือ คนทำงานในองค์กรจะต้องเป็น “Knowledge Worker” เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ดังนั้น การที่พนักงานในองค์กรได้มีการสร้างจิตสำนึกในการบริการโดยเฉพาะงานก่อสร้างที่จะต้องพัฒนากระบวนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนั้น การแสดงพฤติกรรมต่อลูกค้านั้นจะเกิดขึ้นจากการมี “ จิตสำนึกในการบริการ (Service Mind) ” ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความตระหนักและเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ( ภายในและภายนอกองค์กร ) รวมทั้งการแสดงออกที่จะช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือแก่ลูกค้า ตลอดจน การสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็นการที่จะดึงดูดใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้สินค้าและบริการ หากองค์กรใดมีการบริการที่ดีย่อมทำให้นำคู่แข่งไปได้หนึ่งก้าวแล้ว ทั้งนี้ จิตสำนึกในการบริการนั้นจะเป็นความสามารถ (Competency) อย่างหนึ่งซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นความสามารถหลัก (Core Competency) ที่องค์การคาดหวังให้พนักงานทุกคน ทุกระดับตำแหน่งงาน มีความสามารถด้านนี้เหมือนกัน ซึ่งความสามารถด้าน “ จิตสำนึกในการบริการ ” ได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการวัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดังนั้น การอบรมหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในการบริการ จึงเกิดขึ้นเพื่อค้นหาวิธีการการให้บริการงานก่อสร้างที่สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และ เพื่อหาต้นแบบ Best Practice ของพนักงานด้านบริการที่มีจิตสำนึกในการบริการเพื่อทำให้องค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีจิตสำนึกในการบริการ

2. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกในการบริการงานที่มีคุณภาพ

3. เพื่อลดปัญหาการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อลูกค้า ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อองค์กรต่อไปในระยะยาว

4. เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพื่อดึงดูดใจให้เข้ามาซื้อสินค้าและใช้บริการต่อไป

5. เพื่อใช้ความสามารถด้าน “จิตสำนึกในการบริการ” มาเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลปฏิบัติงานต่อไป

หัวข้อการฝีกอบรม

1. ความหมายและบทบาทความสำคัญของการมีจิตสำนึกในการบริการ

2. การสร้างบุคลิกภาพในการบริการ

3. การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และการสังเกตพฤติกรรมลูกค้า

4. เทคนิคการสร้างจิตสำนึกในการบริการ

5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหา Best Practice

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)

วันที่รับสมัคร

01/01/2564 - 07/04/2564

ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ

1. 27/04/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

3,500.00 บาท

โปรโมชั่น

1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%

3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 27 เม.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • ชื่อผู้ติดต่อ: สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • เบอร์มือถือ: 092 246-4638
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: training@mut.ac.th
  • เว็บไซต์: http://www.training.mut.ac.th
  • Line Id: @muttraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

Smart Presentation for Kaizen

Smart Presentation for Kaizen

พ ที่ 28 ส.ค. 19
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...
สีไหนที่ใช่คุณ color analysis...

สีไหนที่ใช่คุณ color analysis...

สอบถามกับผู้จัดอบรม
สอบถามกับผู้จัดอบรม
เบญ ที่ปรึกษาภาพลักษ...