ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
โครงการอบรม การบริหารงานเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบและโอกาสทางธุรกิจ (Strategic Management Transformation 4.0) รุ่นที่ 1

โครงการอบรม การบริหารงานเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบและโอกาสทางธุรกิจ (Strategic Management Transformation 4.0) รุ่นที่ 1

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

เป็นความจริงที่ผู้บริหารที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพ เป็นที่น่าเชื่อถือ และศรัทธาต่อคนในองค์กร หรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้ แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ก็คือ การบริหารงานในเชิงกลยุทธ์แบบมีวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานภายใต้พลวัตรแห่งการเปลี่ยนแปลงรอบด้านทั้งในยุคเศรษฐกิจถดถอย และยุค 4.0 ทักษะระดับสูงในการบริหารลงถึงระดับเชิงกลยุทธ์เป็นทักษะที่ค่อนข้างยาก จะต้องผ่านการฝึกฝนจนทำให้เกิดประสบการณ์ ซึ่งจะต้องมีวิสัยทัศน์มองในภาพรวมสามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ในภาพรวมระดับองค์กรไปจนถึงระดับปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ได้ หาเทคนิค วิธีการ และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และเกิดผล ประกอบกับมีมุมมองต่อแนวคิดการบริหารงานที่หลากหลาย มีความเข้าใจถึงโลกทัศน์ของความคิด แต่ละวิธีการเป็นอย่างดี ทำให้เห็นถึงความแตกต่างที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

-

หัวข้อการฝีกอบรม

1. กระบวนทัศน์ในยุคธุรกิจตั้งแต่อดีตถึงอนาคตเพื่อเป็นแนวทางกำหนดกลยุทธ์

2. วิเคราะห์มุมมองของแนวคิดการบริหารในเชิงกลยุทธ์ที่มาของแต่ละยุคธุรกิจ

Workshop : Strategic Management Problem

3. ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการจัดการ / การบริหาร ที่จำเป็นต้องรู้ มี และเป็น (เพื่อเป็นพื้นฐานในการบริหารเชิงกลยุทธ์)

4. แนวคิดและนิยามความหมายที่ถูกต้องในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

5. วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์อย่างมีระบบแบบแผน

6. วิเคราะห์เจาะลึกแนวทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ที่ใช้กับการบริหารงาน

Workshop : Strategic Management Direction

7. วิเคราะห์ระดับของกลยุทธ์ตั้งแต่องค์กรไปจนถึงปฏิบัติการยุค 4.0

(เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์)

8. วงจรธุรกิจในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารให้ถูกทางและถูกต้อง

(ถึงแม้อยู่ในยุคเศรษฐกิจถดถอย)

9. กลยุทธ์การขยายวงจรธุรกิจให้ไปในทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Scalloped Pattern)

Workshop : Strategic Management - Case

10. ประเภทของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ว่าจะใช้แนวทางและจะจัดการอย่างไร

11. สรุปทบทวนบริบท และถาม - ตอบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)

วันที่รับสมัคร

01/01/2564 - 16/04/2564

ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ

1. 30/04/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

3,700.00 บาท

โปรโมชั่น

1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%

3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 30 เม.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • ชื่อผู้ติดต่อ: สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • เบอร์มือถือ: 092 246-4638
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: training.mut@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.training.mut.ac.th
  • Line Id: @muttraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha