อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การสร้างวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรและการพัฒนาทักษะให้เป็นมืออาชีพ

การสร้างวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรและการพัฒนาทักษะให้เป็นมืออาชีพ

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมการสร้างวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรและการพัฒนาทักษะให้เป็นมืออาชีพ

      หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หรือวิทยากรภายในองค์กรมีทักษะ และมีความพร้อมในการจัดอบรมสัมมนาภายในและภายนอกองค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอน วิธีการ ในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม การวางตัว การสร้างบรรยากาศ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการสร้างกิจกรรม หรือเกมส์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับเนื้อหาที่อบรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ช่วยในการพัฒนา และวางแผนการฝึกอบรมขององค์กรอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อใช้ในการนำเสนอผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

• ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของวิทยากร

• การคัดเลือกพนักงานเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากร

• ทราบถึงขั้นตอนในการฝึกอบรมและการจัดเตรียมความพร้อม

• ทราบถึงหลักและวิธีการพูดที่ถูกต้อง

• ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงหลักการและวิธีการสร้าง หรือกระตุ้นในการมีส่วนร่วม

ของพนักงานอบรม ให้สำเร็จตามเป้าหมายองค์กร รวมถึงนำกิจกรรมหรือเกมส์มาใช้

• ทราบถึงแนวทางการค้ดเลือกวิทยากร ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร

• เป็นแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างถูกหลักการและเป็นขั้นตอน

• ทราบถึงเทคนิคในการนำเสนอในการเป็นวิทยากร

• ทราบถึงเทคนิคการอบรมพนักงนของแต่ละหน่วยงานในองค์กร

• ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากร ทราบถึงการเตรียมตัว และเตรียมความพร้อมก่อนการสอนและขึ้นเวที

• ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากร ทราบถึงเทคนิควิธีการ สื่อสาร การพูด การสอนด้วยภาพการแนะนำตัวการจัดทำรายงานต่างๆ รวมถึงตัวชี้วัด

• ข้อควรระวังในการเป็นวิทยากร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

หัวข้อการฝึกอบรม

• บทบาทหน้าที่และความสำคัญของวิทยากรฝีกอบรม

• ขั้นตอนในการฝึกอบรม และการจัดเตรียมความพร้อม

• การถ่ายทอดเนื้อหา การพูด การประสานงาน รวมถึงการบริหารเวลา ในการฝึกอบรม

• การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม และการจัดรูปแบบห้องอบรม

• การแนะนำตัววิทยากร การชี้แจง การกระตุ้นและสร้างบรรยากาศก่อนการฝึกอบรม

• การคัดเลือกบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรในองค์กรหรือหน่วยงาน

• การสอนด้วยภาพ และเกมส์ที่ใช้ในการอบรม

• การวางแผน และกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายในการฝึกอบรม

• การประเมินผลการฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรม

• การหาแหล่งข้อมูล และการเตรียมข้อมูลก่อนการสอน

• การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงการออกแบบการจัดกิจกรรม workshop

• การออกแบบและเขียนหลักสูตร รวมถึงการจัดทำ Power Point เพื่อนำเสนอ

• แนวทางในแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการเป็นวิทยากร

• การเป็นวิทยากรให้ประสบความสำเร็จ

• การจัดทำรายงานเอกสารต่างๆ สำหรับการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร

• ปัญหาและข้อควรระวังในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมสัมมนา

• ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ที่ดูแลเรื่องการอบรมให้กับพนักงานเข้าใหม่ หรือต้องการพัฒนาพนักงานเก่าเพื่อให้มีการเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ ให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น องค์กรที่ต้องการพัฒนาพนักงานให้เป็นวิทยากร เพื่อฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กร

• ฝึกอบรม – สัมมนา เป็นการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันทั้งกิจกรรม เกมส์ รวมถึงการแสดงความคิด ถาม – ตอบ


ข้อมูลอื่นๆวิทยากร : อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

กำหนดการ : วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

รายการค่าลงทะเบียน บจ./บมจ./หจก./บุคคลทั่วไป ราคารวม + vat 7%

สมัคร 1 ท่าน 3,500 + 245 = 3,745

สมัคร 2 - 4 ท่าน ท่านละ 2,800 บาท 3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,500 บาท 3,000 + 210 = 3,210

หมายเหตุ - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม

** รับจัดอบรมสัมมนาสำหรับ INHOUSEเฉพาะกลุ่มตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป **


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 21 ส.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2104-0077
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 99
 • หมวดหมู่: การพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพ
 • คำค้นหา: www.gtalkthai.com,อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: อาจารย์นนทพัฒน์ โพธ่
 • ชื่อผู้ติดต่อ: นนทพัฒน์ โพธี
 • เบอร์มือถือ: 089 799-0890
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 0897990890
 • อีเมลล์: nonthapat1968@gmail.com
 • เว็บไซต์: www.gtalkthai.com
 • Line Id: photee2511

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

การตั้งเป้าหมายและการวางแผนงาน...

การตั้งเป้าหมายและการวางแผนงาน...

ศ ที่ 27 มี.ค. 20
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล...

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล...

อ ที่ 12 ก.พ. 19
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...
เทคนิคการสอนและแนะนำ teach-train-coach-suggest...

เทคนิคการสอนและแนะนำ teach-train-coach-suggest...

พ ที่ 10 ก.ค. 19
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...