เสาร์ที่ 22 ม.ค. 2022
โครงการอบรม ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับผู้เริ่มต้น (Big Data for Beginners (BDB)) รุ่นที่ 2

โครงการอบรม ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับผู้เริ่มต้น (Big Data for Beginners (BDB)) รุ่นที่ 2

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

     ปัจจุบันสังคมโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่มีข้อมูลมหาศาลหรือ “Big Data” ซึ่งเป็นเพราะพลวัตแห่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และรุนแรง ก่อให้เกิดความหลากหลายของเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจจับข้อมูล และผลิตข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ประกอบกับราคาที่ถูกลง ทำให้องค์กรมีโอกาสเก็บข้อมูลผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม หรือข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น แต่ผลสะท้อนของความง่ายนี้เป็นส่วนที่ทำให้ข้อมูลเข้ามายังองค์กรอย่างมหาศาลจนนำไปสู่ “Big Data” และนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ “Big Data” ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่แต่ละองค์กรให้ความสำคัญ และต้องวางแผนในการจัดการ เพราะมีความซับซ้อน และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น การเตรียมความพร้อมของบุคลากร การเตรียมความพร้อมของ Infrastructure การปรับการทำงานของหน่วยงานด้านไอที สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ใช้เวลาในการดำเนินงานค่อนข้างมาก การเตรียมความพร้อมได้เร็วจึงเป็นการลดความเสี่ยงที่ดีที่สุด อย่างไรก็ดีสาเหตุสำคัญที่องค์กรต้องมีการดำเนินการกับ “Big Data” ก็เพราะหน่วยงานใดที่มีข้อมูลอยู่ในมือจำนวนมากและมีคุณภาพ ก็จะสามารถวิเคราะห์และจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันสถานการณ์ เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับการทำธุรกิจในภาคเอกชนหรือการบริการในภาครัฐ ให้มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้าและประชาชน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายสอดคล้องกับการดำเนินการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ Big Data และ Big Data ในระบบนิเวศของ Hadoop (Hadoop Ecosystem)

เพื่อให้เข้าใจในสถาปัตยกรรมพื้นฐานของ Apache Hadoop และเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บ Big Data

เพื่อให้วิเคราะห์ Big Data ถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น (Descriptive Analytics) และรู้จักเครื่องมือ (Tools) หรือซอฟท์แวร์ (Software) ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อการฝีกอบรม

วันที่ 1 : ภาพรวมของ Big Data

09.00 – 10.30 น.Big Data Overview and Big Data Technology

10.31 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง

10.46 – 12.00 น.Big Data Overview and Big Data Technology (ต่อ)

12.01 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.01 – 15.00 น.Workshop : ทักษะพื้นฐานคำสั่งในระบบปฏิบัติการ Linux และการติดตั้ง Apache Hadoop Single Node (1)

15.01 – 15.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง

15.16 – 17.00 น.Workshop : การติดตั้ง Apache Hadoop Single Node (2) และการจัดการไฟล์ใน Apache Hadoop

วันที่ 2 : การติดตั้ง Apache Hadoop แบบ Multi Node (Cluster) และการรวบรวมข้อมูล (Data Ingestion)

09.00 - 10.30 น. Workshop : Apache Hadoop Multi Node Installation (Cluster)

10.31 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง

10.46 – 12.00 น.Workshop : Apache Hadoop Multi Node Installation (Cluster) (ต่อ)

12.01 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.01 – 15.00 น.Workshop : การจัดการเบื้องต้นของ Data Node เมื่อต้องการบำรุงรักษาและการเพิ่ม Data Node ใน Cluster

15.01 – 15.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง

15.16 – 17.00 น.Workshop : Data Ingestion with Apache Sqoop

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)

วันที่รับสมัคร

01/01/2564 - 14/05/2564

ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ

1. 29/05/2564 - 30/05/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 12 ชม. 12 ชม.

ค่าใช้จ่าย

7,500.00 บาท

โปรโมชั่น

1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%

3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 29 พ.ค. 2021 - อาทิตย์ที่ 30 พ.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • ชื่อผู้ติดต่อ: สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • เบอร์มือถือ: 092 246-4638
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: training.mut@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://www.facebook.com/สำนักฝึกอบรม ม.เทคโนโลยีมหานคร
  • Line Id: @muttraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha