อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
Logistics & Supply Chain Management Concept

Logistics & Supply Chain Management Concept

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

เป็นเรื่องยากที่จะเรียนรู้ และเข้าใจคำว่า โซ่อุปทาน หรือ Supply Chain ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ได้ภายในเวลา 1 วัน แต่หลักสูตรนี้ได้นำเอา “เบียร์เกม” เกมจำลองสถานการณ์โซ่อุปทาน เป็นเกมเชิงจิตวิทยา ให้ผู้เข้าอบรมทุกคนได้เล่นร่วมกันก่อนอบรมภาคทฤษฏี เพื่อให้เข้าใจความหมาย หลักการ ความสำคัญของการบริหารโซ่อุปทาน ผลกระทบเกี่ยวกับความแปรผันของอุปสงค์ (Demand) ที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) ผลกระทบด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ปรับทัศนคติให้ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงาน เช่น การตลาด ขาย จัดซื้อ ผลิต คลังสินค้า เป็นต้น ให้เข้าใจกัน มองเห็นปัญหาที่ระบบการบริหารจัดการว่า ปัญหาการบริหารจัดการ สินค้าขาดแคลน สินค้าล้นคลัง แท้จริงปัญหาเกิดขึ้นที่ระบบ ไม่ใช่ที่ตัวบุคคล อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่เน้นสอนแนวคิด หลักการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในแบบฉบับที่ผู้เข้ารับการอบรมทุกระดับเข้าใจได้ง่าย ไม่ใช่บรรยายเพียงทฤษฎี แต่แปลงทฤษฎีที่ยาก ให้เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่าง ให้ทำกิจกรรม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการ แนวคิด รูปแบบการบริหาร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้

หัวข้อการฝึกอบรม

เกมจำลองสถานการณ์โซ่อุปทานเบียร์เกม (Beer Game)

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics & Supply Chain Management)

· ผลกระทบของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ไม่มีประสิทธิภาพ

· เป้าหมายและความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

· ต้นทุนโลจิสติกส์และการบริหารต้นทุน

การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) และ การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

· แนวคิดการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

· แนวคิดการบริหารจัดการคลังสินค้า

การจัดการการขนส่ง (Transportation Management)

· การบริหารการขนส่งภายใน และการขนส่งภายนอก

· การบริหารต้นทุนขนส่งและการเลือกรูปแบบการขนส่ง

การนำโลจิสติกส์ไปใช้พัฒนาธุรกิจ (Implementation of Logistics Management)

· การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในองค์กร

· เป้าหมาย และแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สำหรับองค์กร

· เทคโนโลยีในการบริหารจัดการโลจิสติกส์

· กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจ ไม่จำกัดหน้าที่งาน ควรให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารโซ่อุปทาน เช่น การตลาด ขาย จัดซื้อ ผลิต คลัง เป็นต้น ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เข้าใจปัญหาของการบริหารโซ่อุปทาน

วิธีการอบรม กิจกรรมเบียร์เกม ประกอบการบรรยาย

อาจารย์ศราวุธ ไชยธงรัตน์

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 11 พ.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2104-0106
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 41
 • หมวดหมู่: โลจิสติกส์ นำเข้า-ส่งออก
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

สัมมนา Online : การกำหนดราคาศุลกากร (Customs Valua...

สัมมนา Online : การกำหนดราคาศุลกากร (Customs Valua...

พ ที่ 24 ก.พ. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
การจัดการ Supply Chain - Logistic อย่างมีประสิทธิภ...

การจัดการ Supply Chain - Logistic อย่างมีประสิทธิภ...

ศ ที่ 18 ก.ย. 20
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...