อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
สัมมนา Online : ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สัมมนา Online : ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมISO 45001:2018 เป็นระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีการจัดทำข้อกำหนดเป็นมาตรฐานสากลด้วยโครงสร้าง High Level Structure และยังเป็นการต่อยอดจากระบบ OHSAS 18001:2007 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสมาชิกในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดและแนวปฏิบัติของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 45001:2018

2. เพื่อให้สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 อย่างเป็นระบบ

3. เพื่อให้สามารถต่อยอดจากระบบ OHSAS 18001:2007 สู่ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. ผู้บริหารขององค์กร, ตัวแทนฝ่ายบริหาร, คณะกรรมการและคณะทำงาน

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ), จป.บริหาร และ จป.หัวหน้างาน

3. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

· ความเป็นมาของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· ประโยชน์ที่ได้รับของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บทที่ 2: ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 Requirement

· หลักการของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การตีความข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บทที่ 3: แนวทางการปฏิบัติจริงตามมาตรฐานของระบบ ISO 45001:2018

· การจัดทำนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายใน/ภายนอก

· การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

· การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง

· การพิจารณากฎหมาย ประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

· วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การฝึกอบรม สร้างจิตสำนึก ความรู้และความตระหนัก

· การสื่อสาร การมีส่วนร่วมและการให้คำแนะนำปรึกษา

· การควบคุมการปฏิบัติงาน

· การกำหนดมาตรการสำหรับผู้รับเหมาและผู้รับจ้างภายนอก

· การเตรียมความพร้อมและตอบสนองกับสภาวะฉุกเฉิน

· เอกสารที่จำเป็นและการควบคุมเอกสารในระบบ ISO 45001:2018

บทที่ 4: การตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

· การตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

· การตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินผลการลดความเสี่ยงและอันตราย

· การตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน ควัน

· การประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย ประกาศหรือข้อบังคับ

บทที่ 5: การตรวจติดตามภายใน Internal Audit

· การวางแผนการตรวจติดตามภายในระบบ ISO 45001:2018

· เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบ ISO 45001:2018

· การพิจารณาออก CAR/PAR และการปิด CAR/PAR

บทที่ 6: การทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ISO 45001:2018

· สิ่งที่ต้องนำเข้ามารายงานในการทบทวนฝ่ายบริหารตามระบบ

· สิ่งที่ได้รับจากการทบทวนฝ่ายบริหารตามระบบ ISO 45001:2018

บทที่ 7: การปรับเปลี่ยน OHSAS 18001:2007 เป็น ISO 45001:2018

· ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนด OHSAS 18001:2007 กับ ISO 45001:2018

· ระยะเวลาที่ต้องทำการปรับเปลี่ยนระบบเป็น ISO 45001:2018

· แนวทางและวิธีการปรับเปลี่ยนระบบจาก OHSAS 18001:2007 สู่ ISO 45001:2018

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09:00-12:00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

กำหนดการ วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 10 พ.ค. 2021 09:00 - 12:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha