อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
สัมมนา Online : ISO 45001:2018 Internal Audit เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สัมมนา Online : ISO 45001:2018 Internal Audit เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาฐานสากล ที่มุ่งเน้นให้เกิดการยกระดับสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดให้ต้องมีการตรวจติดตามภายใน เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของการดำเนินงานในกระบวนการต่างๆ ด้วยเทคนิคการตรวจติดตามภายในที่มีประสิทธิภาพ และเกิดโอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เทคนิคและหลักเกณฑ์การตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 45001:2018

2. เพื่อให้สามารถทำการวางแผนการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามข้อกำหนดของระบบ ISO 45001:2018 ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

3. เพื่อให้สามารถพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 45001:2018 ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. ตัวแทนฝ่ายบริหาร, คณะกรรมการ/คณะทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ), จป.บริหาร และ จป.หัวหน้างาน

3. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4. ผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 45001:2018

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· หลักการสำคัญของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

· การตีความข้อกำหนด ISO 45001:2018 ในมุมมองของผู้ตรวจติดตามภายใน

· เทคนิคการวิเคราะห์ข้อกำหนด ISO 45001:2018 ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการ

บทที่ 2: การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· ความสำคัญของการตรวจติดตามภายในของระบบ ISO 45001:2018

· หลักเกณฑ์ในการตรวจติดตามภายในของระบบ ISO 45001:2018

· การวางแผนการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Schedule

· การจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor List

บทที่ 3: เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบ ISO 45001:2018

· เทคนิคการจัดทำ Audit Check List สำหรับระบบ ISO 45001:2018

· เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบ ISO 45001:2018 ในแต่ละกระบวนการ

· เทคนิคการตรวจติดตามภายในเกี่ยวกับการกำจัดอันตรายและความเสี่ยง

· เทคนิคการตรวจติดตามภายในเกี่ยวกับความสอดคล้องกฎหมายและข้อบังคับอื่น

· เทคนิคการตรวจติดตามภายในการควบคุมคุณภาพอากาศ เสียง แสงสว่าง ความร้อน

· เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบการควบคุมผู้รับเหมาและผู้รับจ้างภายนอก

· เทคนิคการตรวจติดตามภายในการเตรียมพร้อมและตอบสนองในสภาวะฉุกเฉิน

· สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในระหว่างการตรวจติดตามภายใน

บทที่ 4: เทคนิคการรายงานผลการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 45001:2018

· หลักเกณฑ์การตรวจติดตามภายใน Internal Audit Criteria

· หลักเกณฑ์การพิจารณาออก CAR/PAR ตามระบบ ISO 45001:2018

· เทคนิคในการแก้ไขปรับปรุง และการป้องกันเมื่อได้รับใบ CAR/PAR

· เทคนิคในการติดตามผล และการปิด CAR/PAR

· เทคนิคในการสรุปและรายงานผลการตรวจติดตามภายในระบบ ISO 45001:2018

· การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนตามระบบ ISO 45001:2018

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09:00-12:00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

กำหนดการ วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 11 พ.ค. 2021 09:00 - 12:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ