อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
สัมมนา Online : 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Tools Professional Supervisor)

สัมมนา Online : 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Tools Professional Supervisor)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล (Introduction)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้บริหารระดับกลางเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันงาน เพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อรายงานสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นผลความสำเร็จขององค์กรจึงมาจากผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารทีมงาน การบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้จนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงาน

2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการบริหารงาน

3. เพื่อให้ผู้อบรมเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำและเตรียมพร้อมในการบริหาร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

- ระดับหัวหน้างาน

- ผู้ที่เตรียมเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

หัวข้อการสัมมนา

การบริหารตนเอง

· บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน (Duty & Routine)

· ทักษะหัวหน้างานในการบริหารงาน (Leadership Skill)

· การพัฒนาตนเอง (Self-Development)

การบริหารทีม

· ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

· การบริหารเวลา (Time Management)

· เทคนิคการเสริมสร้างพลังให้ทีม (Motivation Skill)

Workshop ลักษณะผู้นำในอุดมคติ

การบริหารงาน

· ศิลปะการมอบหมายงาน (Job Assignment)

· การจัดลำดับความสำคัญ (Management Skill)

· เทคนิคการประชุมอย่างมืออาชีพ (Meeting Skill)

บทสรุป

· การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving)

· ภาพรวมทักษะผู้นำระดับมืออาชีพ (Professional Leadership Skills)

· ถาม-ตอบ

· สร้างความตระหนักการเป็นหัวหน้างาน (Commitment)

Workshop การบริหารงานแบบมืออาชีพ

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 14 พ.ค. 2021 09:00 - 12:00 น. Onilne

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2104-0140
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 33
 • หมวดหมู่: หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Knctrainingcenter
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha