อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
สัมมนา Online : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 7Q (7Q for Success)

สัมมนา Online : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 7Q (7Q for Success)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมการทำงานในยุคปัจจุบันหลายองค์กรมีความคาดหวังให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งมีเทคนิคและกลยุทธ์มากมายที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แต่การทำงานในจะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอ ดังนั้นการพัฒนาระดับความสามารถ (Quotient) ในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคลจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต และส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย

หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 7Q ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ การพัฒนา ระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (7Q) ของแต่ละบุคคล เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสติ ทำงานร่วมกัน แก้ไขปัญหาร่วมกัน อย่างมืออาชีพ จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์กร โดยการทำให้บุคลากรมี 7Q ที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญ และประโยชน์ของ 7Q

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการวิเคราะห์ตนเอง และพัฒนาตนเอง ทั้ง 7Q

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

Ø พนักงาน

Ø หัวหน้างาน

Ø ผู้จัดการ

Ø บุคคลทั่วไป

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

· การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรกับพนักงาน

· การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา

· หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา

· เรียนรู้การใช้ 7Q เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

- IQ (Intelligent Quotient)

- EQ (Emotional Quotient)

- AQ (Adversity Quotient)

- MQ (Moral Quotient)

- SQ (Spiritual Quotient)

- CQ (Creativity Quotient)

- CQ (Communication Quotient)

Workshop1 เปิดหู เปิดตา เปิดใจ

Workshop2 ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์

Workshop3 กิจกรรมทำลายกำแพงที่ส่งผลต่อ 7Q

อาจารย์กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 14 พ.ค. 2021 13:00 - 16:00 น. Onilne

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2104-0141
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 28
 • หมวดหมู่: หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Knctrainingcenter
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha