อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
สัมมนา Online : เทคนิคขายประกันสุขภาพ แบบ Face to Face

สัมมนา Online : เทคนิคขายประกันสุขภาพ แบบ Face to Face

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมในปัจจุบันโลกของการแข่งขันทางธุรกิจในด้านประกันสุขภาพนับจากวิกฤติ ไวรัสโคโรน่า หรือ Covid – 19 เข้ามาตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ผ่านมานั้น ส่งผลทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากในยุคก่อนๆ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่มากขึ้น และมีบริษัทที่ออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพมากมาย ดังนั้น นักขายประกันสุขภาพจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพใหม่ๆ และพัฒนาวิธีการขายของตนเองให้ทันยุคทันสมัยตลอดเวลา จึงเป็นสาเหตุให้มีหลักสูตรนี้ เพื่อพัฒนาข้อมูลความรู้ของพนักงานขายประกันสุขภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเทรนด์ตลาดประกันสุขภาพในปัจจุบัน

2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจประเภทของประกันสุขภาพที่ขายในปัจจุบัน

3. ผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้ความเข้าใจวิธีการแก้ “ห่วง” ของลูกค้าเพื่อวางแผนสร้างบทการขาย

4. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการขายประกันสุขภาพ (ทำให้ลูกค้าสนใจ, เข้าใจ, ตัดสินใจ)

5. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการรับมือกับข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

1. เทรนด์ของตลาดประกันสุขภาพในปัจจุบัน

2. ประเภทของประกันสุขภาพที่ขายในปัจจุบัน

3. กลยุทธ์การแก้ “ห่วง” ของลูกค้าเพื่อวางแผนสร้างบทการขาย

4. ขั้นตอนการขายประกันสุขภาพ (การทำให้ลูกค้าสนใจ, เข้าใจ, ตัดสินใจ)

5. เทคนิคการรับมือกับข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ? ตัวแทน, นายหน้าประกันชีวิต ที่ขายประกันสุขภาพ และตัวแทน, นายหน้าประกันวินาศภัย ที่ขายประกันสุขภาพ (Non-Motor) พนักงานสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่แนะนำประกันสุขภาพ

ลักษณะการจัดอบรม ใช้ระบบประชุมออนไลน์ Zoom

วิธีการอบรม การบรรยาย การถามตอบแบบสื่อสาร 2 ทาง ใช้กระดาษกิจกรรมโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้อบรมเป็นตัวตั้ง เพื่อร่วมกันคิดกับวิทยากรว่าจะขายผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าอบรมกับลูกค้ารายใหญ่นักธุรกิจอย่างไร ร่วมกันดีไซน์บทการขาย และบทปิดการขาย

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 - 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ

กำหนดการ วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 15 พ.ค. 2021 13:00 - 16:00 น. Onilne

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Knctrainingcenter
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha