อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
"การบริหารจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์” (Supply Chain & Logistics Management)

"การบริหารจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์” (Supply Chain & Logistics Management)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล:

          Supply Chain Managementเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบูรณาการ (Integration)และการจัดการในองค์กรที่ได้มีการนำห่วงโซ่อุปทานและยังรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมความสัมพันธ์และความร่วมมือ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการทางธุรกรรมในอันที่จะสร้างเสริมให้มีมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการอันนำมาซึ่งความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

Logisticsคือ การจัดการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้า ภายในกระบวนการของLogisticsเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ (Raw Material Sources)ไปจนถึงแหล่งของผู้บริโภค (Customers sources)หรืออาจกล่าวได้ว่า

Logistics เริ่มต้นที่ลูกค้าและสิ้นสุดที่ลูกค้า

Logisticsคือ "ขบวนการลำเลียงหรือการไหลของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า" ซึ่งคำว่าประสิทธิภาพนั้น มีหลายองค์ประกอบตั้งแต่การวางแผนการจัดส่ง การเคลื่อนย้ายในลักษณะต่าง ๆตามความเหมาะสม การจัดเก็บรักษา การกระจายสินค้า การติดต่อสื่อสาร ข้อมูลสารสนเทศที่เข้ามาและออกไป การส่งมอบจนถึงมือลูกค้าอย่างถูกเวลาและสถานที่ (Right time & Right place)

Logisticsเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย (Moving)สินค้าและบริการ ทั้งในองค์กรและระหว่างองค์กร" ส่วนSupply Chainจะเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับองค์กร ทั้งที่เป็นส่วนอุปสงค์ (Demand)และส่วนของอุปทาน (Supply Side)ในลักษณะที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุน การเคลื่อนย้าย (Moving)ในความหมายนี้ ไม่ใช่แต่เฉพาะกิจกรรมขนส่งที่เป็นTransportเท่านั้น แต่รวมถึงกระบวนการในการส่งต่อที่มีผลทางกายภาพให้วัตถุดิบ-สินค้า-บริการ มีการเคลื่อนย้ายจากOrigin SourcesไปEnd Sources

วัตถุประสงค์:

1. มุ่งเสริมสร้างผลผลิต (Productivity)และศักยภาพที่เหนือกว่า(Core Competency)โดยสามารถนำไปใช้ในระดับกลยุทธ์ที่เป็นAction Planขององค์กร

2. สร้างเป้าหมายเพื่อความพอใจของลูกค้า

3. ใช้เป็นกลยุทธ์ในการลดต้นทุนและสร้างกำไร

4. เป็นกลยุทธ์เพื่อมุ่งเพิ่มศักยภาพการผลิตและบริการ

5. ใช้เป็นกลยุทธ์ในการเติบโตที่มีเสถียรภาพขององค์กร

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มหลัก เจ้าของสถานประกอบการด้านLogisticsและ กิจการทั่วไป ผู้จัดการกิจการ/ ผู้บริหารระดับกลาง หัวหน้างาน ฝ่ายวางแผน ฝ่ายบริการลูกค้า และฝ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อเนื้อหา :

Øความหมายของการจัดการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Øองค์ประกอบของโซ่อุปทานและLogisticsและ ความสัมพันธ์ระหว่างLogistics & Supply Chain

Øประโยชน์และแนวคิดของการบริหารจัดการโซ่อุปทาน

Øกิจกรรมที่สำคัญของการจัดการLogistics

Øบทบาทของการจัดการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อการพัฒนาธุรกิจ

Øเป้าหมายของการจัดการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Øการวิเคราะห์กระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Øการออกแบบและการวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Øกรณีศึกษา การวิเคราะห์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย,อภิปรายเชิงปฏิบัติการ,ให้คำปรึกษา,กรณีศึกษา

อัตราค่าสัมมนา 2,500/ท่าน สมัคร 4 จ่าย3(ไม่รวมVat)

สัมมนาวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564/ สัมมนาวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

**หลักสูตรสามารถจัดเป็น In-House Trainingได้**

......................................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest

E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com 


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 17 มิ.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. โปรแกรม Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha