อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
เทคนิคการตรวจนับสินค้า

เทคนิคการตรวจนับสินค้า

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความจำเป็น และประโยชน์ในการตรวจนับสินค้าอย่างเป็นระบบ

2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการตรวจนับสินค้าภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล

3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมจากแต่ละส่วนงานสามารถทำงานประสานงานกันภายใต้ความเข้าใจที่เป็นหนึ่งเดียวภายในองค์กร และนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีโอกาสรู้จักพบปะและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันเอง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความรู้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในอนาคต

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา

1. เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้า

2. ผู้จัดการคลังสินค้า,หัวหน้าแผนกคลังสินค้า,เจ้าหน้าที่คลังสินค้า หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

3. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี,ฝ่ายตรวจสอบภายใน,หัวหน้าแผนกบัญชี,เจ้าหน้าที่บัญชี

4. พนักงานในสายงานให้การสนับสนุนภายในสำนักงานอื่น ๆ และผู้ที่สนใจทุกตำแหน่งงาน

ผลที่คาดว่าได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา มีความเข้าใจต่อการตรวจนับสินค้าอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดความร่วมมือและประสานงานกัน เพื่อให้การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เป็นที่เชื่อถือ มีประสิทธิภาพ

2. ผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีความรู้ในการปฏิบัติการเชิงป้องกัน ที่จะส่งผลให้องค์กรมีต้นทุนสินค้าคงคลังที่ควรจะเป็น อันเนื่องมาจากการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่จะต่อยอดจากการฝึกอบรมครั้งนี้

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน

หัวข้อการฝึกอบรม

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง

2. บัญชีคุมสินค้า

• สต๊อคการ์ด

• บินการ์ด

3. ตรวจนับสินค้า

• ทำไมต้องตรวจนับสินค้า

• การตรวจนับเป็นหน้าที่ของใคร

• วิธีการตรวจนับ

o Physical Count

o Cycle Count

• การวางแผนตรวจนับสินค้า

o รายละเอียดคลังสินค้า

o Location

o Item Class/ABC Analyses

o การหาจำนวนสินค้าสำหรับ Cycle Count

o การเลือกสินค้าในการ Cycle Count

o กำหนดขั้นตอนและวิธีการตรวจนับ

o กำหนดกำลังพลในการตรวจนับ

o เครื่องมือในการตรวจนับ

o วิธีเดินตรวจนับ

o กระจายข้อมูล

• ดำเนินการตรวจนับ

o ประชุมสรุปแผน

o การตรวจนับด้วยบัตร

o การตรวจนับด้วย Handheld

o ประโยชน์จากการตรวจนับด้วยเครื่องมือ

• การดำเนินการหลังการตรวจนับ

o การจัดทำรายงานผลการตรวจนับ

o ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีสินค้า

o ความเกี่ยวพันของผลการตรวจนับ

4. Kpis

• การประเมินผลการจัดการคลังสินค้า ด้วยผลการตรวจนับสินค้า

• 5 ส. เพื่อลดปัญหาการตรวจนับสินค้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง

• มาตรฐาน ISO เรื่องการตรวจนับสินค้า

วิทยากร อ.สมบัติ ศิริรักษ์

ประสบการณ์การทำงาน

วิทยากร และที่ปรึกษาอิสระ

• Health care Logistics Research Cluster คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

กรรมการสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัทในกลุ่มสยามฟาร์มา จำกัด

• บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด

• บริษัท สยามเภสัช จำกัด

• บริษัท ฟาร์มานูวา จำกัด

ประเภทอุตสาหกรรม ยาและเวชภัณฑ์

ประกอบธุรกิจทางด้านการการวิจัยและพัฒนาตำรับยา, ผลิต,นำเข้า,จำหน่ายและกระจายยาแผนปัจจุบัน สำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศข้อมูลอื่นๆราคาท่านละ 3,800

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ 3,400ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 26 ต.ค. 2018 09:00 - 16:00 น. Hip Bangkok Hotel

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: PTS Training Solution(ptstraining.in.th)
  • ชื่อผู้ติดต่อ: อรัญญา
  • เบอร์มือถือ: 086 618-3752
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 021753330
  • อีเมลล์: ptstraining3@gmail.com
  • เว็บไซต์: ptstraining.in.th
  • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ