อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
กลยุทธ์การปรับลดค่า RPN ด้วยกิจกรรม QCC

กลยุทธ์การปรับลดค่า RPN ด้วยกิจกรรม QCC

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมากในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก พยายามพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของตนเองและ Suppliers โดยเน้นด้านคุณภาพ สินค้าหรือ บริการที่สูง การลดต้นทุน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้แต่ละกลุ่มได้กำหนดมาตรฐานระดับ บริหารคุณภาพขึ้นมา ซึ่งระบบ ISO/TS 16949 เป็นมาตรฐานที่กำหนด เผยแพร่และประยุกต์ในใน โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และการใช้ FMEA เป็นข้อกำหนดหนึ่งในระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 เพื่อป้องกันปัญหาด้านคุณภาพที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างเป็นระบบ ดังนั้น การใช้ FMEA จะเป็น ประโยชน์ในการลดต้นทุนของเสีย และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการรับประกันคุณภาพ กิจกรรมการลดค่า RPN (Risk Priority Number) จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ แต่องค์กรจำนวนมากไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเท่าที่ควรจึงส่งผลให้ ส่งผลทำให้การแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตไม่ได้รับการแก้ไขและไม่เป็นรูปธรรม กิจกรรม QCC จึงเข้ามามีบทบาทเพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ค่า RPN

2. เข้าใจการดำเนินการกิจกรรม QCC

3. สามารถบูรณาการ กิจกรรมการลดค่า RPN และกิจกรรม QCC เข้าด้วยกันได้

เนื้อหาหลักสูตร : กลยุทธ์การปรับลดค่า RPN ด้วยกิจกรรม QCC

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 • ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA

• วัตถุประสงค์และความหมายของ FMEA

• ประโยชน์ของการนำ FMEA ไปใช้ในการปรับปรุงภายในโรงงาน

• ประเภทของ FMEA

10.30 – 10.45 พักเบรก

10.45 – 12.00 • ภาพรวมการวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ

• เกณฑ์การประเมินและให้คะแนนของค่าความรุนแรง, โอกาสเกิด และการตรวจจับ

• แนวทางในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA)

• การนำเทคนิค FMEA ไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อลดข้อบกพร่องในระยะยาว

• เทคนิคการวิเคราะห์ค่า RPN

• ความสำคัญของ FMEA กับอุตสาหกรรม

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม

12.00 – 13.00 พักเบรกกลางวัน

13.00 – 14.00 • หลักการพื้นฐานของ QCC

• แนวคิดพื้นฐาน สู่การดำเนินการ QCC

• กลไก สู่การดำเนินการ QCC

• เครื่องมือที่ใช้ในการทำ QCC

• ขั้นตอนการทำกิจกรรม QCC

     – ขั้นตอนการทำ QCC กับ FME (RPN)

• เทคนิคการบูรณาการ ค่า RPN (FMEA) กับ กิจกรรม QCC

• สรุปผลและติดตามผล

14.00 – 14.15 พักเบรก

14.15 – 16.00 กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop)

ถาม – ตอบ

วิทยากร : อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

ประวัติการศึกษา

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย – เยอรมัน) สาขา เครื่องกล

ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)

  หัวหน้าวิศวกรอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

  หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

  หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

  หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

  หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัดข้อมูลอื่นๆค่าอบรม / 1 ท่าน 3,500

Early Bird ชำระล่วงหน้า 5 วัน 3,200ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 19 ต.ค. 2018 09:00 - 16:00 น. โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท26

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: PTS Training Solution(ptstraining.in.th)
  • ชื่อผู้ติดต่อ: อรัญญา
  • เบอร์มือถือ: 086 892-9330
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 021753330
  • อีเมลล์: ptstraining3@gmail.com
  • เว็บไซต์: ptstraining.in.th
  • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ