อาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2022
สัมมนา Online : Work Smart with Microsoft Excel Level Up - Part Basic Function

สัมมนา Online : Work Smart with Microsoft Excel Level Up - Part Basic Function

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมการทำงานในปัจจุบัน อยู่ในภาวะแข่งขันค่อนข้างสูง หลายคนทำงานในลักษณะ Work Hard คือทุ่มเทการทำงาน ขยัน แต่กลับกลายเป็นว่าผลของงานทั้งด้านคุณภาพและเวลาไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ ต่างจากการทำงานในลักษณะ Work Smart ที่เน้นทำงานได้เร็ว แต่มีประสิทธิภาพ มีระบบระเบียบ ทำงานเสร็จไวได้ตามวัตถุประสงค์ มีเวลาพักผ่อน มีความสุขทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน

ทักษะที่สำคัญของคนทำงานที่ Smart ในปัจจุบัน ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือด้านการใช้เทคโนโลยี และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าโปรแกรมสำเร็จรูปที่ทุกองค์กรต้องใช้ คือ Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Excel หากเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง รู้สูตร และฟังก์ชั่นที่จำเป็น ประกอบกับทักษะการประยุกต์ใช้ในการทำงาน จะช่วยลดเวลาการทำงานได้อย่างมหาศาล ซึ่งหลักสูตร “Work Smart With Microsoft Excel Level Up : Part Basic Function & Formula ” ไม่ได้ออกแบบมาสอน สูตร ฟังก์ชั่น หรือวิธีลัด อย่างเดียว แต่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง สอนแทรกตัวอย่างการนำไปใช้งาน แนะให้ผู้เรียนเลือกใช้สูตรและฟังก์ชั่นให้เหมาะสมกันงานที่ทำ เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมทั้งเรื่องสูตร ฟังก์ชั่น ที่จำเป็นสำหรับคนทำงาน

หลักสูตร “Work Smart With Microsoft Excel Level Up” เน้นสอนให้ผู้เรียน เข้าใจ ทำได้ ไปพร้อมๆ กัน วิทยากรผู้สอนจะค่อยๆ เริ่มจากปูพื้นฐานที่หลายคนเข้าใจว่ามีพื้นฐาน แต่ละเลยส่วนสำคัญไป ทั้งๆ ที่พื้นฐานนั้นสามารถลดเวลาการทำงานได้อย่างดียิ่ง การเรียนในแต่ละเรื่อง จะค่อยๆ เพิ่มระดับความซับซ้อน จากง่ายไปยาก ยกตัวอย่าง ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม และทุกเรื่องที่ระบุไว้ในหลักสูตร หากเข้าใจและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้ว คาดว่าเพียงพอที่สามารถยกระดับให้ผู้เรียน เป็นผู้ที่สามารถทำงานได้อย่าง Smart จนถึงระดับ Professional ได้

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้ สูตร ฟังก์ชั่น และเครื่องมือขั้นพื้นฐานที่จำเป็น ใน Microsoft Excel เพื่อการทำงานได้

หัวข้อวิชาการอบรม:

· ทบทวนพื้นฐานการใช้งานทั่วไปที่สำคัญใน Excel

· คีย์ลัดแบบไม่ต้องท่องจำเพื่อให้สามารถทำงานใน Excel ได้เร็วขึ้น

· การใช้ฟังก์ชั่นในการจัดการข้อมูล เช่น Sort, Filter, Hide, Group, Freeze Pane ฯลฯ

· การใช้ฟังก์ชั่นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร ปัดเศษ ทศนิยม ปัดให้ลงจำนวนที่กำหนด ฯลฯ

· การใช้ฟังก์ชั่นทางสถิติ เช่น ผลรวม ค่าเฉลี่ย ต่ำสุด-สูงสุด แบบธรรมดาและมีเงื่อนไข

· การใช้ฟังก์ชั่นจัดการข้อความและจัดการกับตัวอักษร การเชื่อมคำ ตัดคำ

· การใช้ฟังก์ชั่นจัดการวันที่และเวลา และหลักการคำนวณวันที่ เวลา ที่ถูกต้อง

· ฟังก์ชั่นทางตรรกศาสตร์เพื่อสร้างเงื่อนไข การใช้สูตร IF (เป็นสูตรที่สำคัญ หากเข้าใจแล้ว จะสามารถต่อยอดในการสร้างสูตร หรือเงื่อนไขที่ซับซ้อนได้)

· ฟังก์ชั่นค้นหาและอ้างอิง ด้วย VLOOKUP (ฟังก์ชั่นสำคัญและยอดนิยมที่คนทำงานต้องเป็น)

· การใช้ Conditional Formatting ให้แสดงผลในรายงานต่างๆ เพื่อง่ายต่อการอ่านรายงาน เช่น แสดงสีข้อความ ระบายสีในแถว อัตโนมัติ เป็นต้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้ สูตร ฟังก์ชั่น และเครื่องมือขั้นพื้นฐานที่จำเป็น ใน Microsoft Excel เพื่อการทำงานได้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม : ผู้ที่ต้องใช้ Excel ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ หรือผู้สนใจทั่วไป และเคยใช้โปรแกรม Microsoft Excel มาบ้าง

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 1 เครื่องต่อ 1 คน พร้อมลงโปรแกรม Microsoft-Office Version 2016 ขึ้นไป (ควรใช้เมนู ภาษาอังกฤษ)

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์ศราวุธ ไชยธงรัตน์

กำหนดการ วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 23 ส.ค. 2021 13:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha