พฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 2022
สัมมนา Online : การจัดทำเอกสารตามระบบ ISO 9001:2015

สัมมนา Online : การจัดทำเอกสารตามระบบ ISO 9001:2015

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักสูตร “การจัดทำเอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015” นี้ เป็นหลักสูตรที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้คณะกรรมการ คณะทำงานและบุคลากรในองค์กร ให้สามารถจัดทำเอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดในแต่ละข้อสำหรับทุกกระบวนการ ทั้งยังเป็นการรวบรวมและสรุปรายการเอกสารที่ต้องจัดทำตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารแต่ละกระบวนการ สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถจัดทำเอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล

2. เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการและขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์ธุรกิจ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

3. เพื่อให้สามารถใช้เอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้ในการฝึกอบรมและสอนงานแก่พนักงานใหม่ในการทำงานแต่ละกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพเกิดโอกาสในการปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: เอกสารสารสนเทศในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

· ประเภทของเอกสารสารสนเทศในระบบการบริหารคุณภาพ

· ความหมายและความสำคัญของเอกสารสารสนเทศ

บทที่ 2: การจัดทำเอกสารสารสนเทศตามระบบ ISO 9001:2015

· คู่มือคุณภาพ Quality Manual

· ระเบียบการปฏิบัติงาน Procedure

· วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction

· แบบฟอร์ม Form

· เอกสารสนับสนุน Support Document

บทที่ 3: การจัดทำเอกสารสารสนเทศตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015

· การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายในภายนอก Internal & External Factors

· การวิเคราะห์ SWOT Analysis

· วิสัยทัศน์และพันธกิจ Vision & Mission

· นโยบายคุณภาพ Quality Policy

· ผังองค์กร Organization Chart

· ผังกระบวนการธุรกิจ Business Process Chart

· ตารางวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง Risk Assessment

· เอกสารกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target

· ใบติดตามผลวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Monitoring & Measurement

· แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม Training Needs

· แผนการฝึกอบรมประจำปี Training Plan & Training Action

· เอกสารการประเมินผลการฝึกอบรม Training Evaluation

· เอกสารบันทึกการฝึกอบรม Training Record

· แผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration Plan

· เอกสารบันทึกผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration Record

· เอกสารบันทึกการสื่อสาร Communication Record

· ทะเบียนรายชื่อเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ Master List

· ทะเบียนรายชื่อผู้ครอบครองเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ Holder List

· ใบ DAR, ตารางควบคุมบันทึกคุณภาพ, Revision Record

· ใบ CAR/PAR, CAR Log

· เอกสารการคัดเลือกและประเมินผู้ขายรายใหม่ Supplier Selection

· เอกสารการตรวจประเมินผู้ขายรายปัจจุบัน Supplier Evaluation

· ทะเบียนผู้ขาย Approved Supplier Lists

· แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า Customer Satisfaction

· แผนการตรวจติดตามภายใน Internal Quality Audit

· ทะเบียนผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor

· Audit Check List ในการตรวจติดตามภายใน

· วาระการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review

· บันทึกการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Report of Management Review

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

กำหนดการ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 30 ส.ค. 2021 13:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha