"ระบบการบริหารจัดการขนส่ง" Transportation Management System

รายละเอียด "ระบบการบริหารจัดการขนส่ง" Transportation Management System

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล:

ปัจจุบันการขนส่งมีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการขาย และการจัดจำหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต้นทุนการขนส่งนับเป็นต้นทุนที่สำคัญ และกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งเพื่อให้พร้อม และทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งในการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสินค้าที่นำส่งซึ่งต้องดูแลและควบคุม รวมถึงความต้องการลูกค้าที่ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งหากไม่สามารถบริหารจัดการที่ดีแล้ว องค์กรจะต้องประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาวิธีเทคนนิคต่าง ๆ เพื่อให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านขนส่งให้มากขึ้น

2. สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรในด้านการขนส่งให้มากขึ้น

3. เพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ และนำกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพด้านขนส่งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง

4. เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. รู้วิธีการวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางการรับและส่งสินค้าได้อย่างเหมาะสม

หัวข้อการอบรม

ความสำคัญของระบบการบริหารจัดการขนส่ง

•ความสำคัญของระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

•แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่ง

•กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่ง

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อต้นทุนการขนส่ง

•ปัจจัยด้านระยะทาง, ปริมาณสินค้า, ความหนาแน่, รูปทรงสินค้า, การจัดการ และอื่นๆ

•การควบคุมสินค้าที่เสียหายจากการขนส่ง

•การบำรุงรักษาเครื่องยนต์และการใช้รถขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาการขนส่งและแนวทางแก้ไข

•ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการขนส่ง

•สาเหตุของการเดินรถเที่ยวเปล่าและการวางแผนการขนส่งล่วงหน้า

•ตัวชี้วัดระดับคุณภาพการให้บริการด้านขนส่ง

•เทคนิคการบริหารการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

•กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่งแบบลีน (Lean Transportation)

การวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางการรับและส่งสินค้า

•การจัดการเส้นทางและตารางเวลาในการขนส่ง

•การเลือกเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมที่สุด (Routing)

กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการการขนส่ง

• Global Positioning Systems(GPS)ระบบบอกพิกัดตำแหน่ง (รถ) ด้วยดาวเทียม

• Radio Frequency Identification(RFID)เทคโนโลยีการระบุหรือชี้เฉพาะโดยใช้คลื่นวิทยุ

• Intelligent Transportation System(ระบบขนส่งอัจฉริยะ)


 ระยะเวลา 1 วัน จำนวน 6 ชั่วโมง เวลา 9.00- 16.00 น.


สามารถจัดเป็น In-House Training ได้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก

โทร.063-846-6405 Line : chosenthebest

E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 15 ก.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. บรรยายออนไลน์ ผ่าน Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: chosenthebest@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • LINE Id: 0638466405