อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
online zoom การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

online zoom การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม



หัวข้อการอบรม     http://www.hrdzenter.com/2131146/666752/14-September-2021.html

1. การจัด LAY OUT การบริหารพื้นที่คลังสินค้า

2. การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ

3. การรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ

4. การสั่งซื้อ และการกระจาย / จัดส่ง

5. ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า

6. บทบาทและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน (INDUSTRY 4.0 )

7. ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง ? และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง

8. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่

9. ดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIS) ในการจัดการสินค้าคงคลัง

10. ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

11. แนวคิดความสูญเปล่าจากการเก็บสินค้าคงคลัง (UNNECESSARY STOCK) ที่มากเกินไปในกระบวนการผลิต

• การค้นหาปัญหาและสาเหตุ

• การวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ

• แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

12. การวัดผลปฏิบัติงานของฝ่ายคลังสินค้า และปัญหา/อุปสรรคในการบริหารคลังสินค้า

13. การจัดเก็บแบบ FIFO/FEFO/LIFO

14. การแยกประเภทสินค้าในการจัดเก็บ

15. WORKSHOP การค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานในคลังสินค้า

16. กลยุทธ์การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC ANALYSIS

17. หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (MATERIALS HANDLING SYSTEM) ในคลังสินค้า

18. การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (ERROR PICKING) และการเติมสินค้า (REPLENISHMENT) ในคลังสินค้า

19. บทบาทหน้าที่ความสำคัญของ WAREHOUSE และศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTERS; DC)

20. เทคนิคการตรวจนับเช็คสินค้าคงเหลือ (STOCK) โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า

21. การตรวจนับและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล

22. การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

23. ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า

24. ปฏิสัมพันธ์งานคลังสินค้ากับฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายบัญชี จัดซื้อ และฝ่ายขาย)

25. WORKSHOP การเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า

26. สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล



ตาราง/สถานที่คอร์สอบรม



รอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 14 ก.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. online ผ่าน Program Zoom ได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: hrdzentertraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
  • Line Id: hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha