สัมมนา Online : การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015

รายละเอียด สัมมนา Online : การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ได้นำระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดคุณภาพในการบริหารงาน ซึ่งจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบโดยผ่านการตรวจประเมิน Audit จาก Certified Body ก่อนที่จะได้ใบรับรอง Certificate และเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรยังสามารถธำรงรักษาระดับความเป็นมาตรฐานและความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ จึงกำหนดให้ต้องมีการตรวจประเมินระบบอย่างต่อเนื่องทุกปี

หลักสูตร การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015 นี้จะช่วยให้เกิดความมั่นใจและเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการ Audit สิ่งที่ต้องมีการจัดทำก่อนการ Audit และการเตรียมพร้อมของกระบวนการต่างๆ ในแต่ละหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการในประเด็นต่างๆ อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจในความพร้อมของทุกหน่วยงานในองค์กร สามารถรองรับการ Audit จาก Certified Body ได้อย่างมั่นใจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมั่นใจและเข้าใจวิธีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ Audit จาก Certified Body ได้อย่างครบถ้วนทุกประเด็น ตามข้อกำหนดของระบบ

2. เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถผ่านการตรวจรับรองระบบ และการตรวจประเมิน Audit ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากล

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. QMR ตัวแทนฝ่ายบริหาร, DCC เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

2. ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก

3. หัวหน้างานฝ่าย, ซุปเปอร์ไวเซอร์, โฟร์แมน, ลีดเดอร์

เนื้อหาหลักสูตร

· การตีความข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015

· หัวใจสำคัญของข้อกำหนด ISO 9001:2015 แต่ละข้อ

· กิจกรรมที่ต้องดำเนินการก่อนการ Audit จาก Certified Body

· สิ่งที่ต้องมีและจัดเตรียมก่อนการ Audit จาก Certified Body

· หลักเกณฑ์และรูปแบบของการ Audit จาก Certified Body

· วิธีการตอบคำถาม การชี้แจงและแสดงหลักฐานในการ Audit

· สิ่งที่ไม่ควรทำระหว่างการ Audit จาก Certified Body

· ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ Audit จาก Certified Body

· ตัวอย่างประเด็นคำถามยอดฮิตและเทคนิคการตอบในการ Audit แต่ละหน่วยงาน

· หาก Certified Body พบความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ต้องทำอย่างไร

· ผลการ Audit มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ต่างกันอย่างไร

· วิธีการตอบ NC จากการ Audit ของ Certified Body

 ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00-16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

กำหนดการ วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 13 ธ.ค. 2021 13:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • LINE Id: Knctraining

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

Online Training : การควบคุมเอกสาร Document Control...

Online Training : การควบคุมเอกสาร Document Control...

ศ ที่ 10 มิ.ย. 22
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
สัมมนา Online : การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC...

สัมมนา Online : การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC...

ศ ที่ 15 ต.ค. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...