Public Training : Basic TQM Concept And Quality Awareness Mindset

รายละเอียด Public Training : Basic TQM Concept And Quality Awareness Mindset

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมทุกส่วนงานในองค์กรล้วนแล้วแต่ต้องคำนึงถึง “คุณภาพ” ในการทำงานทั้งสิ้น จึงสามารถเรียก กันติดปากว่าเป็น Quality First คุณภาพต้องมาก่อนเสมอ ถ้าการทำงานใดขาดการคำนึงถึง “คุณภาพ” การทำงานนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ และก่อให้เกิดความเสียหายตามมามากมาย

การทำงานที่ขาดคุณภาพ ทำให้เกิดของเสียจากการทำงาน เมื่อมีของเสียมากก็ทำให้ต้นทุนในสินค้า นั้นเพิ่มสูงขึ้น เพราะต้องผลิตสินค้าขึ้นมาทดแทนจำนวนที่ขาดไปให้ครบ ทำให้ส่งสินค้าได้ช้ากว่ากำหนด ทำให้เกิดความรีบเร่ง เมื่อรีบมากการควบคุมคุณภาพก็ด้อยประสิทธิภาพลง และเมื่อสินค้าไปถึงมือลูกค้า การ Complain ก็เกิดขึ้นและสะท้อนกลับมายังองค์กร และถ้ายังปล่อยเกิดปัญหาซ้ำๆ ขึ้นอีก ก็เหมือนกับ ว่าเราเปิดโอกาสให้ลูกค้าไปหาคู่แข่งได้ง่ายขึ้น

ดังนั้นการสร้างระบบคุณภาพให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร TQM จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ คุณภาพก็เป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นอันดับแรก ถ้าทุกคนคำนึงถึงคุณภาพแล้วงานใด ก็จะสำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบถึงแนวคิดพื้นฐานในการนำ TQM มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จ โดยฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกัน

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายความสำคัญของรูปแบบคุณภาพ และเข้าใจแนวความคิดที่ผู้เชี่ยวชาญ ด้านคุณภาพแต่ละคนให้นิยามไว้ได้

2. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจองค์ประกอบความสำเร็จของการประยุกต์ใช้ TQM ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ

3. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจปรัชญากรอบแนวความคิดในการทำ TQM ได้ดี

4. ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินหลักการของการจัดการคุณภาพเพื่ออธิบายว่าจะนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในระบบบริหารคุณภาพได้อย่างไร

5. ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนากลยุทธ์สำหรับการนำ TQM ไปใช้ในองค์กรได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาของหลักสูตร

1. หลักการและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ TQM

1.1. ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ TAM

1.2. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ TQM

1.3. เปรียบเทียบแนวความคิดของ Gurus แต่ละคน

1.4. 5 ขั้นตอนการทำงานสู่คุณภาพ

2. องค์ประกอบของกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

2.1. แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

2.2. การตั้งกลุ่มคุณภาพ QCC และรูปแบบการ Brainstorming

2.3. PDCA 8 ขั้นตอนเพื่อให้บรรลุการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ

2.4. ปัจจัยแห่งความสำเร็จและล้มเหลวในการทำ TQM

3. Benchmarking เครื่องมือสู่ความเป็นเลิศ

3.1. ความหมายของ Benchmarking

3.2. ประโยชน์ของการทำ Benchmarking

3.3. ประเภทของ Benchmarking

3.4. กระบวนการทำ Benchmarking

อาจารย์ศักดิ์ดา กรรณนุช

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 17 พ.ค. 2022 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • LINE Id: Knctraining