พฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 2022
Online Training : การปรับเปลี่ยน Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน

Online Training : การปรับเปลี่ยน Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล :

หลายคนคงจะเคยได้ยินคำว่า Mindset มาบ้าง เพราะเป็นคำศัพท์ที่นำมาใช้กันบ่อยขึ้นในแง่วิธีการสร้างแรงจูงใจและวิธีพัฒนาตนเอง โดยคำว่า Mindset นี้ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้คำนิยามไว้ว่า Mindset หรือ “กรอบความคิด” ในบางตำราอาจใช้คำว่า โปรแกรมความคิด หรือกระบวนการทางความคิด สิ่งสำคัญคือ Mindset นั้นมีความหมายลึกซึ้งกว่าคำว่า “ความเชื่อ (belief)” ทั่วๆ ไป เพราะ Mindset คือ “ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม”

จากงานวิจัยของนักจิตวิทยาที่ชื่อว่า Carol Dweck พบว่าคนที่ประสบความสำเร็จนั้นจะมี Mindset คนละแบบกับคนทั่วไป โดยคนที่ประสบความสำเร็จนั้นจะมี Mindset แบบ Growth Mindset (กรอบแนวคิดแบบเปิดกว้าง) พวกเขาเชื่อว่าตัวเองสามารถพัฒนาในทักษะต่างๆ ที่ตัวเองบกพร่องได้ ในขณะที่คนทั่วไปกลับมี Mindset แบบ Fixed Mindset (กรอบความคิดแบบปิดตาย) โดยมีความเชื่อว่าคนเรามีทักษะที่จำกัด ไม่สามารถที่จะพัฒนาขึ้นได้แล้ว

จริงๆ แล้วจะมี Mindset แบบไหนก็ไม่ใช่เรื่องผิด เพราะความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เราคือต้องการความปลอดภัย จึงเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะอยากอยู่ในที่ที่เคยชิน ไม่อยากจะเสี่ยง แต่สำหรับคนทำงานแล้วการมี Growth Mindset ก็จะทำให้เรามีแนวโน้มที่จะหาวิธีพัฒนาตนเองได้ดีขึ้นนั่นเอง

การปรับเปลี่ยน Mindset เป็นเรื่องยาก แต่การทำให้แนวคิดนั้นอยู่กับเราไปนาน ๆ เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า ไม่ใช่เพราะว่าการปรับเปลี่ยน Mindset เป็นสิ่งที่แกล้งทำขึ้นมา แต่เป็นเพราะว่าบางครั้งบางคราว เราไม่อาจจะที่จะมี Growth Mindset ได้ เพราะเรากำลังอยู่ในภาวะที่เครียด และกดดันทางอารมณ์จนเกินไป ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากที่เราจะคิดบวกได้ตลอดเวลา

การเป็นคนที่มี Growth Mindset ทำให้สุขภาพจิตของเราดี และยังทำให้เกิดความสามัคคีกันภายในองค์กร ถ้าทุกคนในองค์กรเป็นคนที่มี Growth Mindset มองโลกทั้งใบสดใส และมีแสงสว่าง แนวคิดนี้ไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปเท่านั้น แต่มีความสำคัญกับการทำงานด้วยเช่นกัน การทำงานที่รวมเข้ากับความคิดเชิงบวก จะช่วยให้คนทำงานก้าวผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดาย จนบางครั้ง เราจะรู้สึกว่าปัญหาต่าง ๆ อยู่กับเราไม่นาน เดี๋ยวมันก็จะหายไป นั่นเป็นเพราะเรามีทัศนคติเชิงบวกนั่นเอง

หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้บุคลากร ได้พัฒนาอีกทั้งยังได้ปรับเปลี่ยน Mind Set เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน อันเป็นบ่อเกิดความสามัคคีภายในองค์กรและ ยังช่วยให้เราได้เห็นคุณค่าขององค์กรของเรามากขึ้น จะทำให้เรารักองค์กรและพร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาองค์กรของเราให้เติบโตแบบยั่งยืนยิ่งๆ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ ในเรื่องของ Mindset และสามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า “สิ่งดีๆ และมีคุณค่าบางอย่างล้วนเกิดขึ้น ได้จากคนที่มี Growth Mindset”

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ว่า “รากฐานของการมีความคิดบวกอย่างสร้างสรรค์นั้นต้อง เริ่มต้นที่การมีทัศนคติเชิงบวกและคนเป็นที่มี Growth Mindset”

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการมีความสามัคคีกันภายในองค์กร เกิดจากการ ปรับเปลี่ยน Mindset ของทุกคนภายในองค์กร”

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ในเรื่องของ Outward Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ วิธีการระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่ง Growth Mindset และ Outward Mindset อย่างสร้างสรรค์ และนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ภาพรวมของการคิดที่จะช่วยในการปรับเปลี่ยน Mindset

  o กระบวนการคิด (Thinking Process)

  o ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

  o ความคิดริเริ่ม (Initiative Thinking)

  o ความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking or Think out of the box)

  o ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

  o การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

หัวข้อการอบรม

1. Fixed Mindset และ Growth Mindset กับการเติบโตขององค์กร

2. ประเมินคุณลักษณะของคนที่มี Fixed Mindset กับคนที่มี Growth Mindset

3. กระบวนการของการปรับเปลี่ยน Mind Set

o ฟังเสียง Mindset

o เลือกที่จะฟัง Growth Mindset

o เถียงกลับ Fixed Mindset

o ลงมือทำด้วย Growth Mindset

o ยังทำไม่ได้ ไม่ใช่ "ทำไม่ได้"

4. ความแตกต่างของคนที่มี Fixed Mindset กับคนที่มี Growth Mindset

5. การพัฒนาทักษะการคิดให้เป็นคนที่มี Growth Mindset

6. การตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย Growth Mindset

7. การพัฒนาคำพูดให้เป็นคนคิดบวกเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันภายในองค์กร

8. ตัวอย่าง และกรณีศึกษาของคนที่มี Growth Mindset ในการทำงาน

9. การพัฒนา Growth Mindset กับการใช้ในชีวิตประจำวัน

10. การสร้างทีมงานให้เป็นคนที่มี Growth Mindset และมีความรักองค์กรของตัวเอง

11. Inward Mindset และ Outward Mindset มีความแตกต่างกันอย่างไรในการมองโลก

12. พัฒนาความสุขด้วย Outward Mindset

13. การสร้างทีมงานให้เป็นคนที่มี Outward Mindset และปรับเปลี่ยน Mindset เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน

14. แรงบันดาลใจในการทำงานและดำเนินชีวิตให้ประสบผลสำเร็จและมีความสุข

o ความสำเร็จในการงาน และชีวิต

o องค์ประกอบของความสำเร็จในชีวิตการงาน

o ความปรารถนาของนายจ้างจากลูกจ้าง

o เคล็ดลับดีๆในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (รักษาโรคเบื่องาน)

o วิธีทำงานอย่างมีความสุข

o สร้างและมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

Workshop กิจกรรมระดมความคิด

· กิจกรรมเพื่อการฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนMindset แบบเดิมๆ

· กิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกฝนการระดมสมอง (Brain Storming) ให้ได้มาซึ่งความคิดดีๆ

· เทคนิคในการให้ได้มาซึ่งความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการปรับ Mindset

· เทคนิค “สมมุติว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้น…ถ้ามันเป็นอย่างนี้…แล้วจะทำอย่างไร”

· เทคนิค “ไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่…หรือสิ่งที่เป็นอยู่”

· เทคนิค “ตรงกันข้าม”

· เทคนิค “คุณสมบัติและคุณประโยชน์”

· เทคนิค “ต้นน้ำ…ปลายน้ำ”

ประโยชน์ที่ไดรับ

1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ ในเรื่องของ Mindset และสามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน

2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า “ สิ่งดีๆ และมีคุณค่าบางอย่างล้วนเกิดขึ้น ได้จากคนที่มี Growth Mindset ”

3. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ว่า “ รากฐานของการมีความคิดบวกอย่างสร้างสรรค์นั้นต้อง เริ่มต้นที่การมีทัศนคติเชิงบวกและคนเป็นที่มี Growth Mindset ”

4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “ คุณค่าของการมีความสามัคคีกันภายในองค์กร เกิดจากการ ปรับเปลี่ยน Mindset ของทุกคนภายในองค์กร”

5. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ในเรื่องของ Outward Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน

6. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ วิธีการระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่ง Growth Mindset และ Outward Mindset อย่างสร้างสรรค์ และนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13 : 00-16 : 00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ

กำหนดการ วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

-ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 23 พ.ค. 2022 13:00 - 16:00 น. Onilne

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2204-0023
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 578
 • หมวดหมู่: หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha