Online Training : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน

รายละเอียด Online Training : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัญหา (Problem) คือ สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากภายในหน่วยงาน เช่น ปัญหาจากกระบวนการทำงาน ปัญหาจากคน ทุกๆ ปัญหานั้นย่อมส่งผลกระทบโดยตรงในการผลิตสินค้าหรือการบริการ แน่นอนในเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสิ่งที่ตามมาคือ ต้นทุนที่สูงขึ้น (Cost) ผู้ที่มีหน้ารับผิดชอบโดยตรงคงหนีไม่พ้น พนักงานหน้างาน (Operators) และหัวน้างานในแต่ละแผนก (Leader) เพราะคนสองกลุ่มนี้จะเข้าใจในปัญหาหน้างานได้ดีที่สุด

ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาหน้างานนั้นจะต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาโดยผ่านกระบวนการคิดหาสาเหตุ (Idea finding) การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis (RCA) ที่มาของปัญหาต่างๆ จากสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา (Solution finding) เพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Key Benefits)

1. รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาที่หน้างาน

2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

· ปัญหาคืออะไร

· ประเภทของปัญหา

· สาเหตุของปัญหา

· การวินิจฉัยสาเหตุของปัญหา

§ Genba (พื้นที่จริง)

§ Genbutsu (งานที่เกิดปัญหา)

§ Genjisu (สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลจริง)

§ Workshop การค้นหาและคัดเลือกปัญหาและเลือกข้อมูล

· การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหา

§ 5W1H

§ Why-Why Analysis

§ Work flow Analysis

§ 7 QC tools

§ Workshop การเลือกใช้เครื่องมือ

· การตัดสินใจในการแก้ปัญหา และการติดตามประเมินผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) พนักงานระดับ Operator /Office

 ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 - 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์ศักดิ์ดา กรรณนุช

กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 18 ส.ค. 2022 13:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2207-0129
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 399
 • หมวดหมู่: หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • LINE Id: Knctraining