Public Training : เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบ ISO 9001:2015

รายละเอียด Public Training : เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบ ISO 9001:2015

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมบทนำ

การตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เนื่องจากเป็นการตรวจประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพของแต่ละกระบวนการในองค์กร เพื่อจะทำให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย นโยบายคุณภาพ และทิศทางองค์กร รวมถึงสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

การตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบและข้อกำหนดขององค์กร ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ Requirement และหลักสูตรการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ Internal Audit ซึ่งจะครอบคลุมถึงการจัดทำ Audit Check List เทคนิคในการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 หลักในการพิจารณาออก CAR/PAR เพื่อให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่บกพร่องในแต่ละกระบวนการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในการกำหนดนโยบายคุณภาพ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย การควบคุมกระบวนการ การเฝ้าระวัง การตรวจวัด การตรวจประเมินสมรรถนะ และการปรับปรุงโดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยกระบวนการต่างๆ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

2. เพื่อให้สามารถนำเทคนิคในการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ไปดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015 ตั้งแต่การวางแผนการตรวจติดตามภายใน การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ตรวจติดตามภายใน การจัดทำ Audit Check Lists เทคนิคในการตรวจติดตามภายในซึ่งรวมถึงการสอบถามและการดูหลักฐาน สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการตรวจติดตามภายใน เทคนิคและหลักในการพิจารณาออก CAR หรือ PAR เมื่อพบข้อบกพร่องใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด รวมถึงเทคนิคในการจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่ถูกต้องเหมาะสม

3. เพื่อให้สามารถทำการสรุปรายงานการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และการนำสรุปรายงานนี้เข้าสู่การทบทวนของฝ่ายบริหาร Management Review เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนากระบวนการต่างๆ ให้บรรลุผลตามความต้องการของลูกค้าและวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

วิธีการฝึกอบรม

1. บรรยายเนื้อหา หลักทฤษฎี ให้เข้าใจง่าย

2. อธิบายตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน

3. Workshop ฝึกลงมือปฏิบัติจริง

4. Pre-test, Post-test

หัวข้อการสัมมนา

บทที่ 1: หลักการบริหารคุณภาพของระบบ ISO 9001:2015

· Timeline ของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

· หลักพื้นฐานของระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management Principle

· วงจร PDCA กับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

บทที่ 2: ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

· บริบทขององค์กร Context of the Organization

· ความเป็นผู้นำ Leadership

· การวางแผน Planning

· การสนับสนุน Support

· การปฏิบัติการ Operation

· การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

· การปรับปรุง Improvement

บทที่ 3: การวางแผนการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ

· การจัดทำแผนการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015

· การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ

· เทคนิคการจัดทำ Audit Check Lists

· องค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีในแบบฟอร์ม Audit Check Lists

· การเตรียม Audit Check lists ที่มีประสิทธิภาพ

บทที่ 4: เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ

· สิ่งสำคัญในการกล่าวเปิดการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ

· หลัก 3P ในการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ

· เทคนิคในการสอบถาม และการขอดูหลักฐานในระหว่างการตรวจติดตามภายใน

· สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในระหว่างการตรวจติดตามภายใน

· เทคนิคในการจัดการข้อขัดแย้งหากมีขึ้นระหว่างการตรวจติดตามภายใน

· เทคนิคในการกล่าวปิดการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015

บทที่ 5: เทคนิคการจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015

· เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ

· หลักในการพิจารณาตัดสินใจออก CAR หรือ PAR เมื่อพบข้อบกพร่อง

· เทคนิคในการเขียนใบ CAR และ PAR

บทที่ 6: เทคนิคในการติดตามผลและการปิด CAR หรือ PAR

· แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เมื่อมีการออกใบ CAR หรือ PAR

· เทคนิคในการติดตามผลหลังการออกใบ CAR หรือ PAR

· หลักการพิจารณาปิด CAR หรือ PAR ที่ถูกต้อง

บทที่ 7: เทคนิคในการสรุปผลการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015

· เทคนิคในการจัดทำรายงานสรุปผลของการตรวจติดตามภายใน

· หัวใจสำคัญของสรุปผลการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ

· เทคนิคการนำเสนอในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร

· เทคนิคการต่อยอด พัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

· เคล็ดลับการนำองค์กรสู่ความสำเร็จ ด้วยระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 4 ต.ค. 2022 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • LINE Id: Knctraining

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ