พฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 2022
Online Training : เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ ยุค 4.0

Online Training : เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ ยุค 4.0

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมถ้าเราจะพูดถึงหน่วยงานที่คอยประสานงานกับหลายหน่วยงาน สนับสนุนการทำงานของคนหลายคน ความยุ่งยากกับการจัดลำดับงานของงานใครสำคัญกว่า และต้องรีบดำเนินการก่อน การประสานกับลูกค้าภายใน-ภายนอก การทำสัญญาในการใช้บริการ ค้นหาเอกสาร การสนทนาทางโทรศัพท์ นั้นคือ “หน่วยงานธุรการของฝ่ายขาย” ดังนั้นคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ธุรการในหน่วยงานนี้ ควรจะมีคุณสมบัติของการบริการ (Service mind) การสื่อสารและประสานงาน ความขยันและอดทน ความระเอียดรอบคอบ และเข้าใจนโยบายของหน่วยงานอย่างชัดเจนเพื่อปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หน่วยงานธุรการ ไม่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนเหมือนสาขาบัญชี การเงิน บริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่น ๆ ที่ดำเนินการอยู่ในองค์กร และบุคลากรด้านธุรการจึงเป็นส่วนงานที่สำคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง เป็นหน่วยงานที่สำคัญขององค์กรในการช่วยสนับสนุนให้งานส่วนหน้าประสบผลสำเร็จได้ จึงเป็นความท้าทายอย่างมากที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และยุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง การทำงานที่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ (Innovation) และเรื่องของเทคโนโลยี (technology) เข้ามาพัฒนาบุคลากรเพื่อนำสู่การปฏิบัติงานในองค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทราบและเข้าใจถึงความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการที่เป็นส่วนสนับงานฝ่ายต่างๆ ขององค์กรในยุค 4.0

2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

3. เพื่อการเพิ่มความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน อาทิ งานด้านเอกสาร งานด้านข้อมูล งานบริการในหน่วยงานภายใน และภายนอกอย่างมืออาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่รับผิดชอบในหน่วยงานธุรการ

หัวข้อการอบรม

Module # 1 บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการงานขายแบบมืออาชีพ

§ บทบาท หน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานธุรการขาย

§ คุณสมบัติ และบุคลิกภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่งานธุรการ

§ เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Module # 2 ทักษะการทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพในยุค 4.0

§ การมีจิตบริการ (Service mind) เพื่อการบริการที่เป็นเลิศทั้งลูกค้าภายใน-ภายนอก

§ การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก 7 C

§ แนวทางในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นในยุค 4.0

§ การเขียนอีเมล และบันทึกให้ถูกต้อง การใช้ Line Application ให้เหมาะสม

§ เทคนิคในการสร้างความประทับใจในการสื่อสารประสานงานกับบุคคลรอบข้าง

§ การทำงานเชิงรุกเพื่อให้ทันกับส่วนงานที่ส่วนธุรการสนับสนุนให้สำเร็จในเป้าหมาย

§ เทคนิคการจัดระบบงานเอกสารและการเก็บเอกสารให้ได้ประสิทธิภาพ

§ ทักษะการต้อนรับผู้มาเยือน การใช้คำพูด การสนทนาทางโทรศัพท์

§ มารยาทที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ เช่น การฟัง การพูด การใช้ภาษากาย น้ำเสียง

§ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

§ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจากการสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

§ สรุป ถาม ตอบ

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น.

 รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

กำหนดการ วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 11 ต.ค. 2022 09:00 - 12:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2209-0095
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 36
 • หมวดหมู่: หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

Online Training : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่...

Online Training : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่...

ศ ที่ 1 ก.ค. 22
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
คอร์สพรีวิว (EA) Robot Builder ...

คอร์สพรีวิว (EA) Robot Builder ...

ส ที่ 18 พ.ค. 19
wealth formation Ac...
อ.นภชนก พันธุ์พานิช ...
หลักสูตรข้าวแช่

หลักสูตรข้าวแช่

ส ที่ 2 เม.ย. 22
วิทยาลัยดุสิตธานี ...
วิทยาลัยดุสิตธานี...