Online Training : สุดยอดการให้บริการด้วยแนวคิดแบบญี่ปุ่น - Japan Style Service

รายละเอียด Online Training : สุดยอดการให้บริการด้วยแนวคิดแบบญี่ปุ่น - Japan Style Service

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงมากขึ้นการใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาและการตลาดจึงไม่เพียงพออีกต่อไป องค์กรควรต้องเสริมการแข่งขันด้วยกลยุทธ์ด้านการบริการอย่างมืออาชีพที่โดนใจลูกค้ามีมาตรฐานและเกินความคาดหวังเพื่อรักษาฐานลูกค้าให้เกิดความผูกพันและมั่นใจที่จะใช้บริการกับองค์กรตลอดไป

ดังนั้นบุคลากรทุกคนในองค์กรจึงควรมีแนวความคิดด้านการบริการด้วยใจ โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ (ทั้งนี้หมายถึงลูกค้าภายในและภายนอก) เพื่อที่จะช่วยผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์กรและกลายเป็นองค์การแห่งการบริการเพื่อสร้างให้ลูกค้าเกิดกรอบประสบการณ์ที่ดี (branded customer experience) อันจะส่งผลดีกับองค์กรต่อไปโดยหลักสูตรนี้จะมาร่วมกันถอดบทเรียนจากแนวคิด Omotenashiของชาวญี่ปุ่นซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นอันดับ 1 ในด้านการให้บริการ

วัตถุประสงค์

1. เห็นความสำคัญของการบริการด้วยใจโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ

2. ทราบถึงแนวคิดในการบริการด้วยใจโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ

3. สามารถวิเคราะห์ลูกค้าพร้อมทั้งบริหารความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. นำหลักการและทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการบริการลูกค้าได้

สิ่งที่จะได้รับ

· รู้จักแนวคิด Omotenashi

· สังเกตและคาดเดาความต้องการของลูกค้า (Customer’s Need)

· ปรับการบริการให้เข้ากับลูกค้า (Customer Centric)

· การสร้างความผูกพันกับลูกค้า(Customer Engagement)

· การให้บริการด้วยใจ

· การให้บริการด้วยใจเพื่อนำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

เนื้อหาหลักสูตร

Omotenashi แนวคิดการให้บริการแบบญี่ปุ่น

· Customer Behavior (รู้จักรู้ใจลูกค้า)

- Work Shop “การรู้จักลูกค้าด้วย DISC”

· ผลลัพธ์ VS. ความสัมพันธ์

· Customer Need (หาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า)- Workshop “Customer Need”

· Customer Care (ใส่ใจสนใจลูกค้าเสมอ)

- กรณีศึกษา “ความใส่ใจระดับ 5 ดาว”

การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement)

- Workshop “เราจะสร้างความผูกพันกับลูกค้าได้อย่างไร”

· Customer Delights (ความคาดหวังของลูกค้า)

- VDO “Customer Delights”

-Workshop “เราจะสร้างการบริการที่เหนือความคาดหวังได้อย่างไร”

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

กำหนดการ วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 24 ต.ค. 2022 13:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • LINE Id: Knctraining