Online Training : การจัดทำ Objective and Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

Online Training : การจัดทำ Objective and Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมในการจัดทำ Objective & Target สำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดที่ 6.2 ว่าองค์กรจะต้องมีการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดการสิ่งแวดล้อม เปรียบเสมือน KPI ในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ ได้มีดำเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยราชการและชุมชน อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หลักสูตร การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 นี้ จะมุ่งเน้นวิธีการและเทคนิคการจัดทำ Objective & Target ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 หลักเกณฑ์ในการเลือกประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อนำมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์ประจำปี หลักเกณฑ์ในการกำหนดตัวเลขเป้าหมายที่ท้าทายและประสพความสำเร็จ รวมถึงแนวทางปฏิบัติจริงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม การกำหนดทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อม การสื่อสารรณรงค์และประสานงาน การติดตามตรวจวัดสมรรถนะ การประเมินผล การจัดทำรายงานสรุปผลของวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ KPI ตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อกำหนดเป็น KPI ประจำปีในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและยั่งยืนตลอดไป

2. เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติให้ประสพผลสำเร็จในการจัดทำ Objective & Target วัตถุประสงค์และเป้าหมายให้เป็นไปตามข้อกำหนด 6.2 ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและความมั่นใจในผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมที่องค์กรกำหนด

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001:2015

· บริบทขององค์กร Context of the Organization

· ความเป็นผู้นำ Leadership

· การวางแผน Planning

· การสนับสนุน Support

· การปฏิบัติการ Operation

· การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

· การปรับปรุง Improvement

บทที่ 2: การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

· ประเภทของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร

· เทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง Risk Assessment

บทที่ 3: เทคนิคในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target

· หัวใจหลักของการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target

· การเลือกประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สมควรจะนำมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์ประจำปี

· เทคนิคในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน

บทที่ 4: การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม Objective & Target

· การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Plan

· ตัวอย่างและรูปแบบในการจัดทำแผนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

บทที่ 5: แนวทางปฏิบัติจริงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม Objective & Target

· การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะ และของเสีย

· การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการลดมลพิษ ควัน ฝุ่น น้ำเสีย อากาศเสีย

· การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการสารเคมีหกรั่วไหล และสถานการณ์ฉุกเฉิน

· การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการประหยัดพลังงาน และทรัพยากร

· การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านความสอดคล้องกฎหมายข้อบังคับ

บทที่ 6: การจัดทำรายงานผลของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย KPI ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

· รูปแบบการจัดทำรายงาน Objective & Target Report สำหรับ ISO 14001: 2015

· ตัวอย่างรายงานผล Objective & Target ที่ดีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

· เทคนิคในการสรุปรายงานผลวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

· การกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

บทที่ 7: เทคนิคการเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจติดตามภายในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

· เทคนิคในการจัดทำ Audit Check Lists ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

· ตัวอย่าง Audit Check Lists ที่เกี่ยวกับ Objective & Target ด้านสิ่งแวดล้อม

· วิธีการตอบและแสดงผลของวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการตรวจติดตามภายใน

· เมื่อได้ CAR/PAR จากการตรวจติดตามภายใน จะแก้ไขปรับปรุงอย่างไร

บทที่ 8: เทคนิคการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ISO 14001:2015 ในปีถัดไป

· ปัจจัยหลักในการพิจารณาวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในปีถัดไป

· เทคนิคในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในปีถัดไปให้เหมาะสม

· หัวใจแห่งความสำเร็จขององค์กร และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. EMR ตัวแทนฝ่ายบริหาร, DCC, Safety Officer

2. ผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้าแผนก

3. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายจัดส่ง ฝ่ายซ่อมบำรุง

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 12.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

กำหนดการ วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 26 ต.ค. 2022 09:00 - 12:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha