Online Training : ISO 50001:2018 Requirement and Implementation

Online Training : ISO 50001:2018 Requirement and Implementation

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมบทนำ

พลังงาน Energy นับเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินกิจการทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ การจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งในอันที่จะทำให้ผลการดำเนินการขององค์กรประสบความสำเร็จ ประหยัดต้นทุนด้านพลังงาน ด้วยการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดผลกำไรจากการประกอบการ และความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ดังนั้นทุกองค์กรที่มองเห็นความสำคัญด้านพลังงาน และผู้นำองค์กรมีความมุ่งมั่น ก็จะนำระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ

หลักสูตร ISO 50001:2018 Requirement & Implementation จะช่วยให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถนำไปดำเนินการจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน ผ่านการตรวจประเมินและรักษาระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการและข้อกำหนดของระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001:2018 อย่างถูกต้อง และชัดเจน

2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวปฏิบัติระบบการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบอย่างแท้จริง การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านพลังงาน Risks & Opportunities, การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน Objectives, Energy Targets การกำหนดดัชนีชี้วัดด้านพลังงาน Energy Performance Indicators การจัดทำข้อมูลด้านพลังงาน Energy Baseline การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการ Operational Planning and Control การออกแบบ Design การจัดซื้อจัดหา Procurement รวมถึงการติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์ประสิทธิภาพและสมรรถนะ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอีกด้วย

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: Introduction of ISO 50001:2018

· ความหมายและประวัติความเป็นมาของระบบการจัดการพลังงาน Brief History

· ประโยชน์ของการจัดการพลังงาน Benefit of Implementation

บทที่ 2: หลักการสำคัญของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018

· PDCA Cycle วงจร Plan, Do, Check, Action

· Risk Based Thinking แนวคิดบนพื้นฐานด้านความเสี่ยง

· Process Based Thinking / Audit แนวคิดเชิงกระบวนการ

บทที่ 3: ข้อกำหนดของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018

· Energy Management System Requirement ข้อกำหนด

· High Level Structure of ISO 50001:2018 โครงสร้างระดับสูง

บทที่ 4: บริบทองค์กร Context of The Organization

· Organizational Internal & External Factors ปัจจัยภายใน/ภายนอก

· Needs & Expectations of Interested Parties ความต้องการ/คาดหวัง

· Determining the Scope of the EnMS ขอบเขตของระบบ

· Energy Management System การกำหนดกระบวนการที่จำเป็นของระบบ

บทที่ 5: ความเป็นผู้นำ Leadership

· Leadership and Commitment ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น

· Energy Policy นโยบายด้านพลังงาน

· Organizational roles, responsibilities and authorities

บทที่ 6: การวางแผน Planning

· Risks and opportunities การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านพลังงาน

· Objectives, Energy targets วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน

· Energy Review การทบทวนด้านพลังงาน

· Energy Performance indicators ดัชนีชี้วัดด้านการจัดการพลังงาน

· Energy Baseline การจัดทำฐานข้อมูลด้านพลังงาน

· Planning for the Collection of Energy data การวางแผนเก็บข้อมูล

บทที่ 7: สนับสนุน Support

· Resources ทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดการด้านพลังงาน

· Competences ความสามารถและการพัฒนาทักษะที่จำเป็น

· Awareness การสร้างความตระหนักด้านการจัดการพลังงาน

· Communication การสื่อสารในการจัดการพลังงาน

· Documented Information เอกสารสารสนเทศในระบบการจัดการพลังงาน

บทที่ 8: การปฏิบัติการ Operation

· Operational Planning and Control การวางแผนและควบคุมปฏิบัติการ

· Design การออกแบบ

· Procurement การจัดซื้อจัดหา

บทที่ 9: การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

· Monitoring, Measurement, Analysis and Evaluation of Energy Performance การเฝ้าระวังตรวจวัดวิเคราะห์ประเมินด้านพลังงาน

· Evaluation of Compliance with legal requirements & others

· Internal Audit of EnMS Performance การตรวจติดตามภายใน

· Management Review การทบทวนฝ่ายบริหารด้านระบบการจัดการพลังงาน

บทที่ 10: การปรับปรุง Improvement

· Non-Conformity & Corrective Action ความไม่สอดคล้องและการแก้ไข

· Continual Improvement การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 11: เคล็ดลับแห่งความสำเร็จในการจัดการพลังงาน EnMS

บทที่ 12: กลยุทธ์การจัดการพลังงาน EnMS อย่างยั่งยืน

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 12.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 8 ธ.ค. 2022 09:00 - 12:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha