Public Training : ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร

รายละเอียด Public Training : ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหรือนำเข้าและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากความรู้ดังกล่าวมีความสำคัญในการกำหนดราคาซื้อขายสินค้าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ช่วยทำให้เกิดความรวดเร็ว ลดปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการค้าสินค้าระหว่างประเทศ

ราคาศุลกากรมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากราคาศุลกากรเป็นฐานภาษีตามราคาในการคำนวณค่าภาษีอากร ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาศุลกากร เพื่อการวางแผนและควบคุมการสำแดงราคาศุลกากรและชำระภาษีศุลกากรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS®)

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของ INCOTERMS® 2020 ที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2020 นี้ทั้ง 11 ข้อตกลง รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ INCOTERMS® 2020 ของแต่ละข้อตกลงดังกล่าว

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีขององค์การค้าโลก (WCO หรือ GATT Customs Valuation) และเข้าใจแนวทางปฏิบัติของศุลกากรไทย

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมกำหนดราคาศุลกากรและสำแดงราคาในใบขนสินค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง INCOTERMS และราคาศุลกากร และมีแนวคิดในการจัดการกับปัญหาด้านราคาศุลกากร

หัวข้อการสัมมนา

1. ความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS®)

2. หลักการสำคัญของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS®)

3. การจัดทำเอกสาร จุดส่งมอบสินค้า การโอนความเสี่ยง การแบ่งปันค่าใช้จ่าย การประกันภัย การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในการค้าสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังของ INCOTERMS® 2020 ทั้ง 11 ข้อตกลง

4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาศุลกากร หลักการกำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าขององค์การค้าโลก (WCO หรือ GATT Customs Valuation)

5. การปรับราคาซื้อขายตามบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ตาม INCOTERMS ต่างๆ ให้เป็นราคาศุลกากร

6. กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านราคาศุลกากร (เช่น ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าสิทธิ)

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อหรือการขายสินค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและการนำเข้าสินค้า และพิธีการศุลกากร

ดร. ฉัตรพล มณีกูล

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 1 ธ.ค. 2022 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • LINE Id: Knctraining

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ