Public training เปิดรับสมัคร ยืนยัน ทักษะการสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ Competency Based Interview Workshop อบรม 9 ธ.ค.65

รายละเอียด Public training เปิดรับสมัคร ยืนยัน ทักษะการสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ Competency Based Interview Workshop อบรม 9 ธ.ค.65

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมPublic training เปิดรับสมัคร ยืนยัน ทักษะการสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ Competency Based Interview Workshop อบรม 9 ธ.ค.65

หลักการและเหตุผล

          การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในองค์กรกับการเลือกคู่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการ

 เปรียบเทียบที่มีนัยความสำคัญแอบแฝงอยู่บ้างซึ่งต้องตรงใจตัวเรา และคณะกรรมการการตัดสิน เพราะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาทำงานกับองค์กรแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องใช้ชีวิตร่วมกันกับเรา แต่ในทางตรงกันข้ามการเลือกชีวิตคู่นั้นเรามักใช้ความรู้สึก(Touch & Trust Feeling) เป็นหลักสำคัญของการตัดสินว่า “คนนี้แหละใช่เลย”

         แต่การคัดเลือกบุคลากรองค์กรไม่สามารถใช้ความรู้ของผู้สัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องใช้

เครื่องมือที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากสถาบันนอก(HROutsourcing Services) หรือจากการออบแบบจำลองสถานการณ์จริง(WorkSimulator) การใช้ข้อสอบต่างๆ หรือการสัมภาษณ์อย่างมีระบบมาประกอบการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายของการว่าจ้าง

         การจัดฝึกอบรมสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีส่วนร่วมในแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ (Interview Workshop) การใช้เครื่องต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่เดิมของท่าน กับเครื่องใหม่ที่น่าจะนำไปใช้ หรือปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมจริง เช่น การให้ทดลองสอนหน้าห้อง สำหรับการตำแหน่งงาน Trainer Specialist หรือการขายสินค้า สำหรับตำแหน่งงาน Sales Consultant โดยใช้ค่าชี้วัดที่มีมาตรฐานเดียวกัน (Based Key Competencies)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานอย่างมีขั้นตอน ใช้เกณฑ์มาตรฐานอย่างมืออาชีพให้เป็นทิศทางเดียวกัน

2. เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครโดยการกำหนดปัจจัยที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และวิธีการประเมินผลผู้สมัครว่าเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่หรือไม่

3. เพื่อเป็นการรักษาภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร และการบริหารขององค์กร โดยอาศัยสภาพการณ์ในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร

ประเด็นการสนทนา/ฝึกปฏิบัติ

ความสำคัญ และแนวทางของการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรให้ทันยุคการเปลี่ยนแปลง

การใช้เกณฑ์มาตรฐานในการสรรหา คัดเลือก และสัมภาษณ์พนักงานด้วยCompetency Based

การเลือกเครื่องมือและแบบทดสอบในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม

ตัวอย่างและกรณีศึกษาการเรียนรู้ Competency Based เพื่อเป็นแนวทางการวิเคราะห์ผู้สมัคร

     งานจากเลือกใช้เครื่องมือและแบบทดสอบต่างๆ

    ตัวอย่าง1 : แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality) 8ด้าน

    ตัวอย่าง 2 : แบบทดสอบภาวะผู้นำ (Leadership) 7ด้าน

    ตัวอย่าง 3 : แบบทดสอบทักษะการบริการและการขาย (Service and Selling) 7ด้าน

             ตัวอย่าง4 : แบบทดสอบการทำงานเป็นทีม(Teamwork) 5 ด้าน

การประเมินผลความสำเร็จด้วยการใช้เทคนิคการสรรหาและการคัดเลือก 3หลักการ

§ CAN DO(ความรู้ และทักษะ)

§ WILL DO (ทัศนคติ)

§ WILL FIT(บุคลิกภาพ)

การดำเนินขั้นตอนในการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

§ ก่อนการสัมภาษณ์

§ ระหว่างการสัมภาษณ์

§ หลังการสัมภาษณ์

WORKSHOP :การฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ และฝึกการวิเคราะห์คำถามและผลลัพธ์ที่ได้ตามค่าชี้วัดที่มีทิศทางเดียวกัน (Recruit by Competency Based)กิจกรรมตัวอย่าง“COMPETENCY BASED INTERVIEW ROLE PLAY”เพื่อฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการจัดการคัดเลือกให้เหมาะสมตามหลักการCAN DO, WILL DOและWILL FIT

เทคนิคการสัมภาษณ์ให้ได้ STAR ให้ถูกต้องตามRecruit by Competency Based

§ Step 1Situation &Task

§ Step 2Action

§ Step 3Results

การตั้งคำถามการสัมภาษณ์เพื่อหาความเป็นตัวตนและพฤติกรรมของพนักงานอย่างแท้จริง

ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อผิดพลาดที่มักพบในการสัมภาษณ์ทั้งผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์

วิธีการฝึกอบรม– สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop)เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย {กิจกรรม และเกม { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์ { การแสดงความคิด ถาม– ตอบ

มีจัดอบรม 2 รูปเเบบ ดังนี้

รูปเเบบที่ 1 ออนไลน์

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรมZOOM

ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวมVAT) (09.00 – 16.00)

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น 3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่จัดอบรม : โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20

โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ลง สถานี BTS อโศก ทางออกประตู 6

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 9 ธ.ค. 2022 09:00 - 16:00 น. โรงแรม เซนต์ เจมส์สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2211-0060
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบุคคลทั่วไป
 • จำนวนผู้เข้าชม: 455
 • หมวดหมู่: หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณกุ้ง
 • เบอร์มือถือ: 098 820-9929
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: inwtraining.sale@gmail.com
 • เว็บไซต์: https://www.inwtraining.com , https://www.tesstraining.com
 • LINE Id: -

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ