คอร์สอบรม Online Zoom - Finance For Non-Finance

Online Zoom - Finance For Non-Finance

รายละเอียด Online Zoom - Finance For Non-Finance

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้พนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชีการเงิน มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการอ่านรายงานทางการเงิน คือ งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด

2. เพื่อมีความรู้ในการวิเคราะห์พื้นฐาน และวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ในรายงานทางการเงิน

3. เพื่อเข้าใจกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมจากหาแหล่งเงินทุน กิจกรรมจากการลงทุน


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 14 มิ.ย. 2023 09:00 - 16:00 น. Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: SGS Thailand Limited
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ธัญรัตน์ บุญประกอบ
  • เบอร์มือถือ: -
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-678-1813 ext. 205
  • อีเมล: tanyarat.boonprakob@sgs.com
  • เว็บไซต์: -
  • LINE Id: -