หลักสูตรฝึกอบรม : Growth Mindset for Change

รายละเอียด หลักสูตรฝึกอบรม : Growth Mindset for Change

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมGrowth Mindset for Change

หลักสูตรฝึกอบรม : Growth Mindset for Change


สถานที่ : โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


"สร้าง Growth Mindset ให้กับตนเองและทีมงาน"


หลักการและเหตุผล

          ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงแข่งขันเกิดขึ้นตลอดเวลา บุคลากรทุกระดับและทีมงานทุกคนขององค์กรจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อความทันสมัยและต้องร่วมมือกันสร้างประสิทธิภาพใหม่เกิดขึ้นในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการเป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจ ซึ่งการที่บุคลากรทุกคนจะสามารถปรับเปลี่ยนการทำงาน สร้างการทำงานที่ดียิ่งขึ้น ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้นั้น ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือผู้นำที่มีความสามารถในการสริมสร้าง “Growth Mindset” ให้เกิดขึ้นกับตนเอง และทีมงานลดเลิกการใช้กรอบความคิดเดิมแบบยึดติด (Fixed Mindset) ในการทำงาน เพื่อจะทำให้ตนเองและทีมงานพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ร่วมคิดและร่วมมือกันทำสิ่งใหม่ ๆ ที่เสริมประสิทธิภาพของหน่วยงานให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างสม่ำเสมอในแบบองค์กรแห่งนวัตกรรมและคุณภาพ

          หลักสูตรนี้มุ่งเน้นเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและมีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง Growth Mindset ในตัวผู้นำและ เพิ่มพูนความสามารถในการกระตุ้นและเสริมสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทีมงานจะสามารถนำกรอบความคิดใหม่ไปสู่การการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานในแบบยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเสริมสร้างให้ทีมงานมุ่งมั่นในการสร้างผลสำเร็จที่ดีกว่าเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลสูง


Key Contents

♟ Part 1. ผู้นำกับการเสริมสร้าง Growth Mindset อย่างมีประสิทธิภาพ

          • แนวทางขององค์กรคุณภาพในยุคการเปลี่ยนแปลงแบบ Digital Economy

          • ความเปลี่ยนแปลง 3 แบบและการเปลี่ยนแปลงแบบทำลายล้าง (Disruptive Change)

          • การเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในองค์กรที่ผู้นำต้องรู้ (PEST Model & 7S Framework)

          • คุณภาพที่สำคัญ 3 ประการของผู้นำยุคใหม่ที่องค์กรต้องการ

          • ความหมายของกรอบแนวคิดในการทำงาน 2 แบบ Fixed Mindset VS Growth Mindset

          • การปรับเปลี่ยนสู่กรอบความคิดใหม่เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

          • 3 แนวทางการพัฒนา Growth Mindset ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          • การใช้ Growth Mindset ในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

♟ Part 2. เทคนิคการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงานอย่างมีประสิทธิผล

          • สิ่งบอกเหตุที่สำคัญที่ต้องมีการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงาน

          • 5 เทคนิคการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          • อุปสรรคสำคัญของผู้นำในการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงาน

          • ความสัมพันธ์ของ Growth Mindset กับ Comfort Zone to Growth Zone

          • กรอบความคิดในการสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างสร้างสรรค์

          • Growth Mindset ของทีมงานกับการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิผล

          • คุณค่าของ Growth Mindset ในการทำงานของทีมงานอย่าง Proactive

          • Growth Mindset กับการสร้างและพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          • การพัฒนาและการปรับปรุงงานด้วย Growth Mindset อย่างมีประสิทธิผล

          • Growth Mindset ของทีมความร่วมมือสู่ความสำเร็จ 3 ระดับขององค์กร

          • บทสรุปของการประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับการพัฒนางานในมิติต่างๆ


Key Benefits

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงรอบๆ องค์กร และตระหนักในการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดในการนำทีมงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในวิธีการเสริมสร้าง Growth Mindset ในตนเองให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การนำทีมงานให้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจบนความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทีมงานทุกคนให้สร้าง Growth Mindset ให้เกิดขึ้นร่วมกัน และพร้อมนำกรอบความคิดใหม่มาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีไปสู่เป้าหมายองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม


วิทยากร

อ.นิพัทธ์ กานตอัมพร

วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ภาวะผู้นำ

ประสบการณ์การทำงาน

- อดีตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (TRAPD)


ข้อมูลอื่นๆสนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link :

https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/784/growth-mindset-for-change/


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 8 มิ.ย. 2023 09:00 - 16:00 น. @ Zoom : Online Virtual Class Training

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2305-0016
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 586
 • หมวดหมู่: การพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพ
 • คำค้นหา: หลักสูตร ผู้ บริหาร, หลักสูตร growth mindset, อบรม Growth mindset, อบรม ผู้ บริหาร, หลักสูตร อบรม ผู้ บริหาร

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณศุภิสรา
 • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: public@sbdc.co.th
 • เว็บไซต์: https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/784/growth-mindset-for-change/
 • LINE Id: -

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ