สุดยอดเทคนิคการเพิ่มยอดขายและการพัฒนาบุคลิกภาพของนักงานขายอย่างได้ผล อบรม 12 มิ.ย. 66

รายละเอียด สุดยอดเทคนิคการเพิ่มยอดขายและการพัฒนาบุคลิกภาพของนักงานขายอย่างได้ผล อบรม 12 มิ.ย. 66

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมสุดยอดเทคนิคการเพิ่มยอดขายและการพัฒนาบุคลิกภาพของนักงานขายอย่างได้ผล

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

12 มิถุนายน 2566

09.00 – 16.00 น.

 ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

หลักการและเหตุผล

ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ ลูกค้าของแต่ละธุรกิจมีความต้องการและลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ การขายโดยอาศัยทักษะและเทคนิครูปแบบเดียวสำหรับลูกค้าที่แตกต่างกัน ย่อมไม่ได้ผล หรือ ได้ผลไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น แม้ว่า สินค้า หรือ บริการจะอย่างเดียวกัน แต่พนักงานขายจะต้องมีเทคนิค ทักษะ ลูกล่อลูกชน รวมทั้งยุทธวิธีที่แตกต่างกันในการขาย การสร้างความสนใจให้กับลูกค้าจนลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อ รวมถึงกลยุทธ์และเทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการขาย การสร้างความมั่นใจและความประทับใจขณะนำเสนอ การใช้สื่อในการนำเสนอการขายอย่างน่าสนใจ และที่ขาดไม่ได้คือ การสร้าง Smart Personality ให้เกิดขึ้นตั้งแต่การเข้าพบลูกค้า เนื่องจาก บุคลิกภาพที่ดีย่อมนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือขององค์กร ยิ่งกว่านั้นลูกค้าในยุคนี้ยังนำบุคลิกภาพของพนักงานไปผนวกในสมองประเมินคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ บุคคลในทุกหน่วยงานจึงถือเป็นตัวแทนที่จะบ่งบอกว่าองค์กรนั้นๆ เป็นอย่างไรในสายตาของภายนอกจนกล่าวได้ว่า บุคลิกภาพของพนักงานทุกคนมีผลอย่างยิ่งต่อภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานขาย

          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ พนักงานขาย และหัวหน้าพนักงานขาย ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการขายให้กับลูกค้าหลายรูปแบบ ตั้งแต่การเข้าใจรูปแบบของลูกค้า การบริหารจัดการกับลูกค้าในแต่ละรูปแบบให้เหมาะสม การหาจุดขายและการลนไฟลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการขายอย่างได้ผล และการพัฒนาบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือในสายตาลูกค้า ทั้งหมดนี้เพื่อส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายกับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ได้ด้วยด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพและเป็นระบบ

3. เพื่อฝึกฝนทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึงทักษะด้านการโน้มน้าวลูกค้าให้สนใจและตัดสินใจซื้ออย่างเต็มใจ

4. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการนำ “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างได้ผลดีเลิศ จนบรรลุเป้าหมายในการขาย

5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจหลักการและการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์การขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายในที่สุด

7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในงานที่รับผิดชอบ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1: ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มและสร้างยอดขายให้ทะลุเป้า !!!

      1. บทบาท และ หน้าที่ของพนักงานขายเพื่อเพิ่มยอดขาย – สร้างความเข้าใจและให้ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องทำ

      2. สิ่งสำคัญที่พนักงานขายมืออาชีพควรจะมี - เข้าใจถึงคุณสมบัติของตัวนักขายก่อนจะเริ่มลงมือขาย

      3. เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า

      4. เจาะลึก...บทบาท พฤติกรรมและสไตล์ของลูกค้าที่หลากหลาย – (เรียนรู้ลูกค้าอย่างเข้าใจพร้อมวิธีการพิชิตลูกค้าในแต่ละประเภท)

          - ลูกค้าพรหมจรรย์

          - ลูกค้าเจ้าอารมณ์

          - ลูกค้าเจ้ายศเจ้าอย่าง

          - ลูกค้าลูกทุ่ง

     5. การจัดการกับลูกค้าในแต่ละประเภท พร้อมเทคนิคเพิ่มเติม

     6. กิจกรรม Workshop : การเสนอขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (พร้อมเทคนิคเพิ่มเติม)

     7. ขั้นตอนการขายอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มยอดขาย – สร้างให้นักขาย ขายอย่างมืออาชีพ (ทุกขั้นตอน จะเน้นเทคนิคและลูกล่อลูกชนอย่างรายละเอียด พร้อมตัวอย่างจริงในการปฏิบัติ)

     8. กิจกรรม Workshop : เทคนิคการเป็นสุดยอดพนักงานขายมืออาชีพ

Module 2 เพิ่มยอดขายด้วยหนึ่งสมอง สองมือ และความพร้อมการพัฒนาบุคลิกภาพ

     9. ปฏิบัติการ ... การเพิ่มยอดขายด้วยตัวเอง

         - การเตรียมตัวของพนักงานขาย- เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกสนามรบ มีชัยไปกว่าครึ่ง

         - การวางแผนเป้าหมายการขายในแต่ละเดือน

         - วางแผนการขายให้เหมาะเจาะกับลูกค้า

         - การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและความเข้าใจลูกค้าเป็นรายๆ

         - ความสม่ำเสมอในการเข้าพบ

         - การทบทวนการขาย

         - สร้างพลังใจ เพิ่มไฟให้ตัวเอง

    10. กิจกรรมจำลองสถานการณ์การขาย เพื่อหายุทธวิธีการเพิ่มยอดขาย (ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ)

    11. การสร้างมาดนักขายด้วยบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสม

          - การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก

          - กริยาท่าทางท่วงท่าต่างๆการยืน การเดิน การนั่ง สีหน้า แววตาท่าทางประกอบ

          - การแต่งกาย การแต่งทรงผม และการดูแลใบหน้า

          - การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน

          - การมีทัศนคติที่ดี มองโลกในด้านบวก

          - การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

          - การปรับอารมณ์และความรู้สึกภายใน เพื่อสร้างพลังต่องานขาย

          - การปรับกรอบความคิดให้สอดคล้องต่องานขาย เพื่อสร้างประสิทธิผลที่ดีให้กับงานขาย

          - กิจกรรม พัฒนา บุคลิกภาพ ให้ SMART

     12. ข้อควรปฏิบัติในขณะขาย เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า

     13. การทบทวนผลการขาย ทำไมขายได้ หรือ ขายไม่ได้

     14. สรุป คำถามและคำตอบตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 12 มิ.ย. 2023 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2305-0028
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 381
 • หมวดหมู่: จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ
 • คำค้นหา: บรม, สัมมนา, เพิ่มยอดขาย , พัฒนาบุคลิกภาพ , เพิ่มยอด , งานขาย , พนักงานขาย , บุคลิกภาพนักขาย

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 • เบอร์มือถือ: 086 318-3151
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 086-3183152
 • อีเมล: hipotraining@gmail.com
 • เว็บไซต์: www.hipotraining.co.th
 • LINE Id: @761mvkmp

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ